Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

Olesno, dnia 30.03.2016 r.

Nr IX.02.16

Zapytanie ofertowe

 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

 

 

1.       Zamawiajacy:

Gmina Olesno

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

 NIP: 576-15-62-352

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

 

§ 3.    Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

- wprowadzenie zmian do strategii Gminy Olesno na lata 2014-2020 zapisów związanych z działaniami przewidzianymi dla obszarów rewitalizowanych w gminie

1a) zaproponowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno związanych z objęciem części gminy LPR lub studium. Gmina posiada plan i studium. Informacje znajdują się na stronie www.olesno.gi.portal.pl

1b) wprowadzenie zmian do strategii Gminy Olesno na lata 2014-2020 zapisów związanych z  działaniami przewidzianymi dla obszarów rewitalizowanych w gminie

1c) przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

1d) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców

1e) przeprowadzenie konsultacji społecznych w następujących formach:

       - co najmniej 4 spotkania po 6 godzin

       - opracowanie materiałów informacyjnych uzgodnionych z Zamawiającym

       - zaprojektowanie  podstrony internetowej dla LPR

       - prezentacja projektu i końcowej wersji LPR na sesji Rady Miejskiej

 

2. sporządzenie wniosku o dofinansowanie dokumentu LPR do dnia 18.04.2016r. do godz. 8.30 (do tego dnia pracownicy Urzędu Miejskiego będą sukcesywnie sprawdzać częściowe materiały przesyłane przez Wykonawcę na bieżąco) zgodnie  z regulaminem i załącznikami do konkursu dostępnymi na stronie:

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15784 na podstawie samodzielnie zebranych danych i braku możliwości wysyłania pism dotyczących zbierania danych do pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

 LPR stanowił będzie podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi zawartymi w regulaminie i załącznikach do konkursu dostępnymi na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15784.

 

 Zakres prac dotyczący obejmuje w szczególności:

 1. Przeprowadzenie analizy problemów dla obszaru gminy Olesno pod kątem negatywnych zjawisk:
 1.  społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niewystarczające uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców.
 2. gospodarczych
 3. środowiskowych
 4. przestrzenno-funkcjonalnych
 5. technicznych
 6. samodzielne pozyskanie danych ilościowych i jakościowych oraz ich przetworzenie
 7. dokonanie analizy danych i interpretacja wyników
 8. wykonanie raportu diagnostycznego wraz ze wskazaniem granic oraz ich prezentacja w formie graficznej,
 9. sprawdzenie czy w obszarze występowania negatywnych zjawisk istnieje jeden z poniższych problemów:

- gospodarczych,

- środowiskowych,

- przestrzenno – funkcjonalnych,

- technicznych.

4.  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.

5. Dokonanie diagnozy obszarów zdegradowanych, która musi wskazywać czynniki i przyczyny degradacji obszaru. Oprócz części opisowej diagnoza musi zawierać zestawienie tabelaryczne oraz graficzne (mapy, wykresy) z zaznaczeniem intensywności występowania negatywnych zjawisk i wyjaśnieniem powodu ich występowania.

6. Analiza obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów.

 7. Znalezienie sposobu na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji;

8. Opisanie i wprowadzenie mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

9. Sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, w tym projektów miękkich dofinansowanych m.in. z EFS, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym, co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych celów programu; uwzględnienie projektów innych instytucji Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i innych,

10. Wypracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

- Zaproponowane do realizacji projekty powinny:

- wpływać na rozwój gospodarczy

- podnosić konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną gminy,

11. Opisanie powiązań i uwzględnieniu kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno - gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju,

Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

- wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia lub zmiany,

- wykonanie załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzonego na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, w przypadku jej braku w wykorzystaniem mapy ewidencyjnej.

12. Opracowanie systemu monitorowania realizacji LPR.

13. Przeprowadzenie procedury Ocena Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowaniu wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.),

- Opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji powinno odbyć się przy zapewnieniu szerokiej partycypacji społecznej.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

15. Dokumentacja zostanie sporządzona przez Wykonawcę w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej – edytowalnej.

16. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich.

17. W przypadku konieczności uaktualniania dokumentacji wykonawca w terminie 7 dni dostosuje ja do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 2 razy uaktualnić dokument nieodpłatnie.

18. Udział w komisjach Rady Miejskiej i prezentacja na sesji Rady Miejskiej na których program będzie głosowany, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem. Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawy o rewitalizacji, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Kod CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

Dokument zostanie zrealizowany  w dwóch etapach:

I – etap

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie LPR zgodnie z regulaminem naboru i załącznikami do godziny 8.30 dnia 18.04.2016r przy samodzielnym zbieraniu danych i analiz.

 

II – etap

Sporządzenie LPR do dnia 30.11.2016 r.

 

§ 5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

 

2)posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego oraz wykaże, że wykonał co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu programu rewitalizacji.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do zapytania ofertowego

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków.
 3. Oświadczenie potwierdzające brak przesłanek wykluczenia wykonawcy.
 4. Wykaz usług.

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy, tel. 34/350 91 75

Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 209 tel. 34/350 91 73 w godz. 730 – 1500

Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 350 91 73 w godz. 730 – 1500.

 

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w terminie do dnia 07.04.2016 r.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114  dnia 07.04.2016 r. o godz. 8.00

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest:

Cena    - 60% (maks. 60 pkt.)

Doświadczenie wykonawcy  - 40% (maks. 40 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 2. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru

3.1 Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 60%

3.2 Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Programu Rewitalizacji

-        2 opracowane PR – 10 pkt.,

-        3 opracowane PR – 20 pkt.,

-        4 opracowane PR – 30 pkt.,

-        5 i więcej opracowanych PR – 40 pkt.

Suma pozycji 3.1 i 3.2 stanowi sumę punktów jaka Wykonawca otrzyma w postępowaniu.

Uwaga !!

Wykonawcy, którzy nie wykonali przynajmniej dwóch Programów Rewitalizacji zostaną z postępowania odrzuceni.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

2.1.terminu wykonania usługi;

2.2.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

2.3.zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym, że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu;

2.4.zmian wytycznycho udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji oraz ewentualnych zmian wytycznych dotyczących programów rewitalizacji opracowanych przez MRR,

3.Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9.Załączniki

DOCXZałącznik nr 4.docx 

DOCXZałącznik nr 3.docx 

DOCXZałącznik nr 2.docx 

DOCXZałącznik nr 1.docx
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olesno

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

II.Nazwa zamówienia:

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016-2022

III.Wartość szacunkowa zamówienia:

Poniżej 30 000 Euro

IV.Publikacja zapytania ofertowego.

1)Data:  30.03.2016 r.

2)Adres strony internetowej:

http://olesno.biuletyn.info.pl/6950/10725/opracowanie-lokalnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-olesno-na-lata-2016-2022.html

3)Termin składania ofert:  07.04.2016

V.Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Delta Partner     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

05.04.2016

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

2

ATMOTERM S.A                    41-031 Opole, ul. Łangowskiego 4

07.04.2016

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

 

a)Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:[1]

Nie dotyczy

 

 

b)Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym[2]:

Nie dotyczy

VI.Ocena złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem[3]

Łączna liczba punktów

1

Delta Partner     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

 1. Cena – 60 pkt

Cena oferenta 16 800,00 zł

 1. Doświadczenie – 40 pkt.

Oferent wykazał 7 szt. wykonanych LPR

 

100 pkt.

2

ATMOTERM S.A                    41-031 Opole, ul. Łangowskiego 4

 1. Cena – 32,59 pkt.

Cena oferenta – 30 934,50 zł

 1. Doświadczenie 20 pkt

Oferent wykazał 3 szt. wykonanych LPR

 

52,59 pkt.

 

VII.Wybór oferty.

1)Nazwa  i adres wykonawcy:

Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

2)               Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskał najwyższą ilość pkt. w zakresie kryterium oceny ofert tj. cena i doświadczenie.

VIII.Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z udzieleniem zamówienia:

Pani Barbara Kierat – Kierownik Wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy  

Magda Skowronek – Inspektor ds. Unii Europejskiej  

Ilona Bil-Dzida – Inspektor ds. Unii Europejskiej

                                                                                    Burmistrz Olesna

                                                                                    Sylwester Lewicki

Olesno dnia 7.04.2016 r                                    ...........................................................

(data sporządzenia protokołu)                           (podpis osoby upoważnionej)

 

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej);
 2. oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
 3. oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.
 

[1] Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnianie warunków udziału w procedurze.

[2] Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/roboty budowalne niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia).

[3] Należy wpisać nazwę kryterium i uzasadnienie liczby przyznanych punktów dla każdego kryterium (z wyjątkiem kryterium ceny). W przypadku więcej niż jednego kryterium należy dodać kolumnę/kolumny.

*Niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                                                                               Olesno dn. 15.04.2015

 

Nr IX.01.16

 

Informacja z ponownego wyboru oferenta

 

Gmina Olesno informuje iż, w związku z rezygnacją firmy „Delta Partner” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych” z realizacji zamówienia publicznego pn.” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olesno na lata 2016 – 2022” dokonano ponownego wyboru kandydatów spośród oferentów którzy złożyli oferty.  Zgodnie ze złożonym wykazem ofert do realizacji zamówienia została wybrana firma:

 

Atmoterm S.A. UL. Łangowskiego 4, 45 – 031 Opole

Cena oferty: 30 934,50 zł

 

                                               Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki