Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grunwaldzkiej i Wachowskiej, Lompy, ks. Łysika, Powstańców Śląskich i Akacjowej oraz Kluczborskiej w Oleśnie

Olesno, dnia 12.04.2016 r.

Nr K.ZP.271.06.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grunwaldzkiej i Wachowskiej, Lompy, ks. Łysika, Powstańców Śląskich i Akacjowej oraz Kluczborskiej w Oleśnie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna:

 

 

I.Przedmiot zamówienia.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grunwaldzkiej i Wachowskiej, Lompy, ks. Łysika, Powstańców Śl. i Akacjowej oraz Kluczborskiej w Oleśnie” obejmujące ok. 1111,5 m kanalizacji sanitarnej o średnicy od Ø 150 do Ø 250 mm. Obszar prac obejmuje teren dróg gminnych oraz w po jednym przypadku skrzyżowania z droga wojewódzką i krajową.
  2. Zakres i średnice prac

Ulica

Odcinek

Średnica [mm]

Długość [m]

Procent zapełnienia ściekami

Możliwe zanieczyszczenia

Grunwaldzka i Wachowska

S1-S2

200

70

15

 

S2-S3

200

61

15

 

S3-S4

200

32,5

15

 

S4-S5

200

8

20

korzenie

S5-S6

200

9

20

korzenie

S6-S7

200

14,5

20

korzenie

S7-S8

200

47

20

korzenie

S8-S9

200

59,5

20

 

S9-S10

200

49,5

20

 

S10-S11

200

35

20

 

Lompy

S12-S13

200

6

30

tłuszcze

S13-S14

200

25

30

tłuszcze

S14-S15

200

25

30

tłuszcze

Ks. Łysika

S16-S17

200

39

20

 

S17-S18

200

16,5

20

 

S18-S19

200

28,5

20

tłuszcze

 

S19-S20

200

32

20

tłuszcze

S20-S21

250

54

20

 

Powstańców Śl. i Akacjowa

S22-S23

250

15

30

korzenie

S23-S24

200

35

30

korzenie

S24-S25

200

24,5

30

korzenie

S25-S26

200

22

30

korzenie

S26-S27

200

55

60

korzenie

S27-S28

200

42

60

korzenie

S28-S29

200

27

60

piasek

S29-S30

200

2

60

piasek

S30-S31

200

8

60

piasek

S31-S32

200

35

60

piasek

S32-S33

200

38

60

piasek

S33-S34

200

26,5

60

piasek

S34-S35

200

63

60

piasek

S35-S36

200

37

60

piasek

S36-S37

200

48,5

60

piasek

S37-S38

200

51,5

60

piasek

S38-S39

200

47,5

60

piasek

Kluczborska

S40-S41

150

13,5

20

korzenie

S41-S42

150

40

20

korzenie

S42-S43

150

38,5

20

korzenie

 

  1. Na złączach kanalizacyjnych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych.
  2. Koszt czyszczenia powinien obejmować ewentualną konieczność usunięcia korzeni, tłuszczy raz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zalegających w kanale.
  3. W przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa ruchu oraz projektu organizacji ruchu koszt taki należy uwzględnić w ofercie.
  4. Nie wyklucza się korzeni i tłuszczy na pozostałych odcinkach wymienionych w powyższej tabeli.
  5. Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno – graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.
  6. Raport pisemno – graficzny powinien zawierać : zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacja ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

II.Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

III.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grunwaldzkiej i Wachowskiej, Lompy, ks. Łysika, Powstańców śl. i Akacjowej oraz Kluczborskiej w Oleśnie” w terminie do dnia 28.04.2016 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

IV.Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 7 zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m każde. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale łączna długość wykonanego czyszczenia i inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów.

4.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

5.Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów,

- robot frezowy do wycinania korzeni i usuwania tłuszczy,

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań  interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

 

V.Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( 100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4.Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu,

- ewentualny plan organizacji ruchu,

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów,

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

5.Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

VII.Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.

3.Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

6.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

DOC1.4 wykaz sprzętu.doc (33,00KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (34,50KB)
DOC1.2 wykaz usług.doc (36,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (36,50KB)
 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dn. 25.04.2016 r.

Nr K.ZP.271.06.16

 

Pytania do treści zapytania ofertowego pn.:

 

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grunwaldzkiej i Wachowskiej, Lompy, ks. Łysika, Powstańców Śląskich i Akacjowej oraz Kluczborskiej w Oleśnie

 

 

W dniu 25.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści: Zamawiający w pkt 1  zapytania informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje 1111,5 mb kanalizacji, jednak z podanego zakresu średnic wynika, że jest to 1281,5 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

 

Odpowiedź na pytanie:

W punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego w wyniku oczywistej omyłki rachunkowej znalazł się błędny zapis dotyczący szacunkowej długości sieci kanalizacji objętej zamówieniem (1111,5 mb). Do wyceny należy przyjąć długość wynikającą z punktu 2, a więc ze szczegółowego zakresu prac, tj. 1281,5 mb.

           

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian

 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus