Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi

DOCXInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi.docx (12,68KB)
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi.docx (13,41KB)
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi.

 

 

Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

 1.  Liczba lub wymiar etatu:  pełny etat
 2. Wykształcenie:  wyższe
 3. Wymagania niezbędne
  1. obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. co najmniej 3 letni staż pracy ,
  6. wykształcenie wyższe magisterskie,
  7. biegła znajomość co najmniej dwóch języków obcych ( w tym języka angielskiego)    w mowie i piśmie,
  8. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, KPA, ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,   
  9. znajomość obsługi komputera, edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych- poparta oświadczeniem kandydata
 4. Wymagania dodatkowe
  1. odpowiedzialność,
  2. komunikatywność,
  3. umiejętność pracy w zespole.
 5. Główne obowiązki

Do zakresu zadań na stanowisku ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi będzie należało m.in.:

 1. uczestniczenie w pracach nad aktualizacją  Strategii Rozwoju Gminy, planów rozwoju gospodarczego i wynikających z nich programów oraz monitoring ich realizacji,
 2. systematyczne gromadzenie i analiza danych dotyczących życia społeczno-gospodarczego  w mieście,
 1. udzielanie informacji dotycząca przebiegu procesu inwestycyjnego w mieście  i realizacji polityki przestrzennej, w tym  korespondencja z inwestorami,
 2. współpraca z innymi Wydziałami w celu przygotowania terenów inwestycyjnych do zbycia,
 3. opracowywanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy,
 4. podejmowanie działań w celu efektywnego pozyskiwania inwestorów,
 5. współpracę z inwestorem w zakresie pozyskiwania niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem Miejskim oraz innymi podmiotami),
 6. współpraca z instytucjami tzw. rynku pracy
 7. opracowywanie informacji dostosowanych do potrzeb konkretnego inwestora
 8. monitorowanie przebiegu postępowań związanych z obsługą inwestorów
 9. współpraca ze środowiskiem gospodarczym, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami administracji państwowej i innymi podmiotami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości 
 10. realizacja zadań z zakresu promocji gospodarczej w tym; opracowywanie materiałów promocyjnych, przygotowywanie udziału Gminy Olesno w prezentacjach gospodarczych, misjach, spotkaniach o charakterze gospodarczym  mających na celu promocję lokalnej gospodarki
 11. organizacja spotkań negocjacyjnych,
 12. kontrola zawarcia i wykonania umowy z inwestorem;
 13. propagowanie oferty inwestycyjnej Gminy i jej walorów gospodarczych w kraju i zagranicą.
 14. współpracę z organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze (konsultacje, działania wspólne),
 15. organizacje spotkań i konferencji związanych z promocją oraz pozyskiwaniem inwestorów;
 16. redagowanie oraz aktualizacja dedykowanej strony internetowej w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora.
 17. inicjowanie działań w zakresie tworzenia systemu ulg i zachęt inwestycyjnych na terenie Gminy
 18. współpraca i kontakty z miastami partnerskimi.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
  • CV i list motywacyjny lub inne pisemne zgłoszenie udziału w naborze wraz z motywacją,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,

-        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

-        oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie w/w stanowisku,

-        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

-        spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 * Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie na II piętrze, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca wyjazdów w teren, samodzielna, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. współpracy z inwestorami i partnerami zagranicznymi.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

6 maja 2016 r. do godz. 1000.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

       BURMISTRZ  OLESNA

          Sylwester Lewicki