Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2016 r.

Olesno, dnia 16.05.2016 r.

Nr IX-III.271.08.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2016 r.

 

1.Zamawiający:

Gmina Olesno,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu psom mikroczipu potwierdzonej wydaniem właścicielowi dokumentu identyfikacji zwierzęcia oraz rejestracji w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

Planowana ilość zwierząt do oznakowania - limit do ilości 500 psów.

Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednią do przeprowadzenia  usługi  ilość mikroczipów oraz użyczy czytnik mikroczipów.

Wykonanie usługi wszczepienia czipu musi być potwierdzone wydaniem właścicielowi psa odpowiedniego dowodu identyfikacji zwierzęcia oraz rejestracji w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

Wykonawca zobowiązany jest dążyć do wykonania pełnego zakresu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania

przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji - z chwilą podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku

Miejsce realizacji - Gmina Olesno.

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie cena ryczałtowa obejmująca koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniająca wszelkie inne koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem usługi.

 

5. Opis sposobu i terminu płatności.

Wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie dostarczonej raz w miesiącu faktury z terminem płatności 30 dni, do której dołączone zostanie zestawienie ilości wykonanych zabiegów w danym miesiącu.

 

6. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena -100 %

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze; umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2016 roku".

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy dostarczyć do dnia 24.05.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21.

 

9. Załączniki

DOC1.1 formularz.doc (33,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna