Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze pośpiesznym szt. 1 na stacji uzdatniania wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

Olesno, dnia 20.05.2016 r.

 

K.ZP.271.09.16

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze pośpiesznym szt. 1 na stacji uzdatniania wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

I Zamawiający.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

 

II Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany złoża filtracyjnego  w filtrze pośpiesznym szt. 1 na stacji uzdatniania wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1.Etap 1

 • Usunięcie starego złoża z filtra ( piasek i żwir filtracyjny) w szacunkowej ilości ok. 9,2 m3 wraz z załadunkiem na środek transportu oraz wywozem do odzysku lub unieszkodliwiania,
 • Oczyszczenie wnętrza filtra oraz dysz filtracyjnych w ilości 396 szt. wraz z ewentualną wymianą dysz,
 • Przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych dla filtra przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia przy założeniu napełnienia filtra w oparciu o „Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody” wykonany przez DYNAMIK FILTR Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna oraz niezbędnych uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego w Częstochowie,
 • Przy uzyskaniu pozytywnych wyników oraz uzgodnień z UDT w Częstochowie można przystąpić do realizacji drugiego etapu , w przeciwnym wypadku zamówienie kończy się na pierwszym etapie.

2.2. Etap 2

 • Zasyp nowego złoża filtracyjnego zgodnie z „Raportem badań pilotażowych uzdatniania wody” wykonanym przez DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna,
 • Wykonanie analiz wody surowej i uzdatnionej ( po filtrze w którym wymieniono złoże) dla następujących parametrów fizykochemicznych (pH, mętność, żelazo, mangan) oraz bakteriologicznych,
 •  Po uzyskaniu pozytywnych wyników badan zaakceptowanych przez Zamawiającego nastąpi odbiór techniczny oraz uruchomienie filtra.
 1. Zamówienie musi być zrealizowane w oparciu o „Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody” wykonany przez DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna,  ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi w tym szczególnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ustawę 7 lipca 1994 r. z dnia prawo budowlane
 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę filtra.

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od dnia zawarcia umowy.

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze pośpiesznym szt. 1 na stacji uzdatniania wody przy ul Lublinieckiej 3a w Oleśnie” w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) –  w terminie do dnia 07.06.2016 roku, do godz. 11.30.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV złożą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 3. dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania polegające na wykonaniu usługi wymiany złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
 4. aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów pochodzących z wymiany złóż filtracyjnych w filtrach pośpiesznych),
 5. aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów z wymiany złóż filtracyjnych w filtrach pośpiesznych).
 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

1.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Gerard Ligus –  kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie  tel. 34 /  358 24 84 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1400.

 

X Załączniki.

PDF1.3 Raport SUW Olesno.pdf
DOC1.2 wykaz usług.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik ZWiK Olesno

Gerard Ligus

 

Olesno, dn. 07.06.2016 r.

 

K.ZP.271.09.16

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 Euro pn.: „Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze pośpiesznym szt. 1 na stacji uzdatniania wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak w sentencji.

 

Kierownik ZWiK Olesno

Gerard Ligus