Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

Olesno, dn. 20.05.2016 r.

Nr IX-II.271.06.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej:
  1.  windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie;
  2. przebudowy ogólnodostępnych ciągów pieszych w budynku, umożliwiających komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku;
  3. urządzenie właściwego dojścia i dojazdu do windy zewnętrznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (kosztorys inwestorski oraz przedmiar).
 2. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 3. Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Dokumentacja powinna zawierać:

- Projekt budowlany (Projekt należy opracować na podstawie projektu koncepcyjnego uzgodnionego z Zamawiającym.) – 5 sztuk;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie – 1 sztuka;

- Przedmiary robót – 1 sztuka;

- Kosztorys inwestorski (Przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z zamawiającym założeń wyjściowych do jego wykonania, tzn. określić wysokość stawki za roboczogodzinę, wysokość kosztów ogólnych, podstawę cen materiałów i sprzętu itp.) – 1 sztuka.

 1. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki.
 2. Każdy rysunek/plansza dokumentacji musi być podpisany oryginalnie przez projektanta.
 3. Dokumentację należy sporządzić w sposób czytelny
 4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.
 7. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
 8. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadania na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.
 10. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 11. Wykonawca na etapie kalkulacji kosztów opracowania przedmiotowej dokumentacji powinien uwzględnić koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 07.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (w tym osoba z uprawnieniami do projektowania urządzeń budowlanych tego typu)
 4. Referencje lub informacje o zrealizowanych zadaniach o podobnym charakterze z okresu ostatnich 3 lat.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCX1 2 wykaz osób - winda zewnętrzna.docx

DOCX1 1 formularz ofertowy - winda zewnętrzna.docx
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 28.06.2016 r.

Nr IX-IV.271.06.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 15.000,00/18450,00 złotych
 2. Słownik CPV: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
 3. Termin składania ofert upłynął dnia 07.06.2016 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęły  4 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

TS mgr inż. Maciej Stolarczyk

01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 14/3

14.800,00/18.204,00

2

Pracownia Projektowo – Konserwatorska PROKON S.C.

46-053 Suchy Bór, ul Kasztanowa 15

10.000,00/12.300,00

3

Polska Grupa Projektowo Wykonawcza sp. z o.o.

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

38.900,00/47.847,00

4

BUDSERWIS RDK sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6

15.000,00/18.450,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.06.16, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z-ca Burmistrza Olesna

Jerzy Checiński