Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II

Olesno, dn. 06.06.2016 r.

 

Nr IX-IV.271.07.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na rozbudowie cmentarza komunalnego w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 6. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II” w terminie do 22.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania będzie zawierał: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga jednak aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia i terminu wykonania.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

X. Załączniki

JPEGCmentarz projekt.jpeg (300,71KB)

PDF1.3 przedmiar.pdf (76,08KB) 

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB) 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dnia 23.06.2016 r.

Nr IX-IV.271.07.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 114.661,37/141.033,49 zł.
 2. Słownik CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 3. Termin składania ofert upłynął dnia 22.06.2016 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Domański

46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 56

111.464,03/137.100,76

2

KURPET Rafał Kurpet

46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

79.867,33/98.236,82

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.07.16, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:  

KURPET Rafał Kurpet, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot