Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Olesno

Olesno, dn. 14.06.2016 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX-I.271.01.16

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowiernia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Olesno, w tym:
  1. Urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców – 6 sztuk;
  2. Urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 4 sztuki;
  3. Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 4 sztuki;
  4. Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 6 sztuk;
  5. Urny wyborcze pomocnicze (przenośne) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej – 1 sztuka.
 2. Zamawiający jednocześnie wymaga:
 1. zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn, 

b)      zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn. 

 1. Zamawiający dopuszcza: 

a)      wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm), 

b)      zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny: 

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej, 

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny. 

Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała. 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312),

- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych,

- pismami Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-431-1/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz znak ZPOW-432-9/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.

5.      Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.

 

 

Kod CPV:

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Zakup i dostawa urn wyborczych ”, w terminie do 23.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) o godz. 09.30.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego.

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Bożena Matusiak – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 118 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 218 w godz. 800-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 800 – 1500.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Załączniki:

PDF1.5 pismo szefa pkbw.pdf

PDF1.4 pismo szefa pkbw.pdf 

PDF1.3 uchwała pkw.pdf 

PDF1.2 uchwałą pkw.pdf

DOC1.1 Formularz ofertowy.doc
 

 

 

Sekretarz                                           

Bożena Matusiak 

 

Olesno, dnia 28.06.2016 r.

Nr IX-I.271.01.16

Protokół postępowania

 1. Wydział Ogólno-organizacyjny ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Olesno.

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 20.000,00 złotych
 2. Słownik CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
 3. Termin składania ofert upłynął dnia 23.06.2016 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęły 12 oferty (w załączeniu):

Lp.

Wykonawca

Cena oferty

1

COKW BabyCam Paweł Chodkowski

05-816 Michałowice, Reguły, ul. Królewska 5

14.178,86/17.440,00

2

C. Systems Sławomir Kobiela

66-600 Krosno Odrzańskie, Marcinowice 41

10.800,00/13.284,00

3

Grupa METALCRAFT sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Księżnej Jolanty 38

9.786,00/12.036,78

4

CARO Piotr Krajewski

18-305 Szumowo, ul. Leśna 23

12.795,93/15.739,00

5

MD-PLUS Daniel Urbański

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejarska 14

12.472,73/15.341,46

6

GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut

37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 37

11.900,00/14.637,00

7

SUNGRAF II Mirosława Zasadna

22-100 Chełm, ul. Okszowska 41

11.538,00/14.191,74

8

BALANDA sp. z o.o.

80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 114

16.326,68/20.081,82

9

KONCEPT  Elżbieta Hajder

36-050 Sokołów Małopolski, Wólka Sokołowska 237

10.736,07/13.205,37

10

MAG-DAL Magdalena Krzemińska

61-329 Poznań, ul. Głuszyna 194c/5

12670,00/15.584,10

11

VIVENGE sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Warszawska 73

12.860,21/15.818,06

12

INTERPLASTIC Roger Żółtowski

80-209 Chwaszczyno, Tuchom, ul. Gdyńska 45

14.628,50/17.93,06

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie kryteriów - cena (100 %), zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-I.271.01.16, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 3 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Z-ca Burmistrza Olesna

Jerzy Chęciński