Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utwardzenie nawierzchni placu przy WCK w Grodzisku wraz z ustawieniem lampy oświetleniowej.

Olesno, dn. 14.06.2016 r.

Nr IX-III.271.09.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Utwardzenie nawierzchni placu przy WCK w Grodzisku wraz z ustawieniem lampy oświetleniowej.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na utwardzeniu nawierzchni placu przy Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku wraz z ustawieniem lampy oświetleniowej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy.
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 24.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDFelektryka Rys_2_oswietlenie_Grodzisko_2016-Uk+éad1.pdf (208,39KB) 

PDFelektryka Rys_1_oswietlenie_Grodzisko_2016-Uk+éad1.pdf (346,72KB) 

PDFelektryka Przedmiar_oswietlenie_Grodzisko_2016-Uk+éad1.pdf (49,48KB)
PDFbrukartskie Grodzisko przedmiar rob+-t.pdf (26,80KB)
PDFbrukarskie Sytuacja.pdf (386,49KB)
PDFbrukarskie Specyfikacje Techniczne.pdf (564,24KB)
PDFbrukarskie Przekr+-j A-A.pdf (139,33KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dnia 28.06.2016 r.

Nr IX.III.271.09.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Utwardzenie nawierzchni placu przy WCK w Grodzisku wraz z ustawieniem lampy oświetleniowej.

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 138.337,05  zł (brutto)

4.Słownik CPV:

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 24.06.2016 r. o godz. 11.00, do tego dnia wpłynęły  3 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

HS BUD sp. z o.o.

45-064 Opole, ul. Damrota 10/202

90.885,74/111.789,46

2

Hucz sp. z o .o., sp. k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

91.624,81/112.698,52

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

KURPET Rafał Kurpet

46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D

100.965,04/124.187,00

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zastępca Burmistrza Olesna

Jerzy Chęciński