Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej w budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej.

Olesno, dn. 14.06.2016 r.

Nr  271.01.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej w budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej.

 

I. Zamawiający.

 

1.1  Zamawiający – Oleska Biblioteka Publiczna w imieniu, której działa:

 

Dyrektor Oleskiej Publicznej Biblioteki

46-300 Olesno, ul. Ks. Aleksandra 5

tel. (034)  358 28 34, fax. (034) 358 28 34

REGON: 1064522, NIP: 576-11-90-749

Poczta elektroniczna: bibliosfera@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na remoncie instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej w budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Oferenci obowiązkowo zobowiązani są na etape sporządzani oferty wykonać oględziny w budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej oraz kontakt z projektantem Pawłem Gatkowskim Tel. 60510454 w celu konsultacji remontu instalacji wentylacyjnej.
 4. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: półtora miesiąca (45 dni) od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 24.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga jednak aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia i terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

 

PDFgmina-biblioteka-wentylacja-przedmiar2 - nowe.pdf (64,99KB)

PDFELEKTRYKA Projekt instal. elektr.-ca+éy.pdf (11,16MB)
PDFELEKTRYKA Olesno Biblioteka - Przedmiar.pdf (38,53KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,00KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Dyrektor Oleskiej Publicznej Biblioteki

Halina Szklanny

 

Olesno, dn. 27.06.2016 r.

Nr 271.01.16

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 Euro pn.: „Remont instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej w budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.

 

Dyrektor Oleskiej Publicznej Biblioteki

Halina Szklanny