Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ul. Dworcowej

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz. 1490)

 

I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

Pomieszczenie gospodarcze (komórka) nr 1 przy ulicy Dworcowej 5A w Oleśnie, na działce zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 5410/11 o pow. 0,0100 ha, opisanej w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00056425/4. Powierzchnia komórki: 14,71 m2, udział w nieruchomości wspólnej: 1831/10000 cz. Z nabywanym pomieszczeniem gospodarczym związany jest udział w wysokości 1/62 cz. w drodze wewnętrznej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 5410/5, 1645/2, 1645/3 i 1645/4 o łącznej powierzchni 0,0483 ha oraz udział w wysokości 1/33 cz. w podwórzu oznaczonym numerem geodezyjnym 5410/6 o powierzchni 0,0594 ha. Wartość nieruchomości: 5 800,00 złotych, cena wywoławcza: 5 800,00 złotych. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 605,84, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata.

      Decyzją Burmistrza Olesna nr Z.III.6730.21.2016 z dnia 23.03.2016 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie z rozbudową budynku garażowego. Rozbudowa budynku garażowego wymaga nabycia udziałów od współwłaścicieli działki nr 5410/11 w Oleśnie.

            Przetarg odbędzie się 2 sierpnia roku o godz.1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 28.07.2016 r., przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

Olesno, dnia 15 czerwca 2016 roku

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki