Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolnicze

                                   OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

                                      o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

                            - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna,

                             - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej,                                         Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778) art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Oleśnie:

 - Nr XLVI/383/14 z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna,

- Nr XII/95/15 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędą się dnia 20 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

- o godz. 1200 - dotycząca mpzp dla miejscowości Leśna,

- o godz. 1300 - dotycząca mpzp w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie (zgodnie z art. 18 ust. 2
i 3 ustawy) do Burmistrza Olesna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

 

 

              Burmistrz Olesna

 Sylwester Lewicki