Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej flory i fauny terenu wokół stawu i części łąk w miejscowości Kucoby

……………………………………………….                                                                                Olesno dn.  22.06.2016 r.  

 (pieczęć Zamawiającego)

 

 

Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej flory i fauny terenu wokół stawu i części łąk w miejscowości Kucoby.

 

Zamawiający:

Gmina Olesno                                                                                                                     ul. Pieloka 21                                                                                                                                         46 – 300 Olesno

 tel. 34 350 91 73, fax: 334 359 72 83, www.olesno.pl, Olesno.opo@gminy.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej flory i fauny terenu wokół stawu i części łąk w miejscowości Kucoby.

Inwentaryzację należy przeprowadzić z wyszczególnieniem:                                                a)  gatunków zagrożonych wymienionych w: Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

b) Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

c) Polskiej czerwonej księdze roślin i  zwierząt,

d) Czerwonej księdze roślin województwa opolskiego,

e) aktualnej liście zagrożonych zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i zwierząt województwa opolskiego

f) Gatunek obcy wymieniony w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

2. Inwentaryzacja musi zostać udokumentowana fotografiami oraz w przypadku gatunku zagrożonego tabliczką informacyjną w miejscu znalezienia.

 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, na której Zamawiający dokładnie wskaże teren przeznaczony do zinwentaryzowania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania: 15.09.2016 r.
 2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę można złożyć  w terminie do 1.07.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, przesłać na nr faxu 34 359 72 83, lub mailem na Olesno.opo@gminy.pl

4. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z udokumentowaniem wykształcenia i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 3. Wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie

 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

a.   Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

 1. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

8. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia:  

Ilona Bil- Dzida -  Urząd Miejski w Oleśnie pok. 209  tel. 34/ 359 78 41 – 44, w godz. 800-1500

Magdalena Skowronek – Urząd Miejski w Oleśnie, pok. 209, Tel. 34/359 78 41 – 44, w godz. 800 – 15 00

DOCXFormularz ofertowy.docx (11,91KB)