Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kucobach

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

            Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kucobach, oznaczona numerami geodezyjnymi działek: 342/53, 343/53, 736/67 oraz 738/67 o łącznej powierzchni 1,0671 ha, opisanymi w księgach wieczystych: nr OP1L/00033071/0 oraz nr OP1L/00057393/7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Wartość nieruchomości: 210 000,00 zł netto, cena wywoławcza: 170 730,00 złotych netto (209 997,90 złotych brutto). Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Termin I przetargu nieograniczonego, zakończonego wynikiem negatywnym: 21.06.2016 roku.

Przetarg odbędzie się 2 września 2016 roku o godz. 10:00 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 29.08.2016 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 22 lipca 2016 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki