Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacjii rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń po przez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni

Olesno, dnia 18 lipca 2016 roku

 

NR III.6220.02.2016

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie ,

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na : modernizacji i rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń. Budowa budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Pan Rafael Wolny, wystąpił w dniu 14 stycznia 2016 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń po przez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni,  na działce nr 25, w miejscowości Wysoka. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 2 pkt. 2, w związku z § 1 pkt. 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 01 lutego 2016 roku Nr III.6220.02.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  pismem  nr   WOOŚ.4241.38.2016.AW   z dnia 22 lutego  2016 roku (data wpływu 23 lutego 2016 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-7/16 z dnia 18 lutego 2016 roku (data wpływu 23 lutego 2016 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

             W dniu 24 lutego 2016 roku (data wpływu), Pan Rafael Wolny wystąpił pismem do Burmistrza Olesna o dokonanie zmian we wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegających na dodatkowej wycince drzew na terenie przyszłej inwestycji, czego nie ujął w pierwotnej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

             W dniu 23 marca 2016 roku Burmistrz Olesna pismem nr III.6220.02.2016, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wniósł o uzupełnienie wniosku z dnia 14 stycznia 2016 roku (data wpływu) o nową kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą informację o planowanej wycince drzew na terenie przyszłej inwestycji, ich gatunku i rodzaju.

             W dniu 11 kwietnia 2016 roku Pan Rafael Wolny przedłożył nową kartę informacyjną przedsięwzięcia.

                       W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpi ponownie  pismami z dnia 13 czerwca 2016 roku Nr III.6220.02.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał stanowisko  pismem  nr   WOOŚ.4241.196.2016.AW   z dnia 01 lipca 2016 roku (data wpływu 04 lipca 2016 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-20/16 z dnia 06 lipca 2016 roku (data wpływu 11 lipca 2016 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

  • usytuowanie przedsięwzięcia,
  • wielkość zajmowanego terenu,
  • rodzaj inwestycji ,
  • interes społeczny,

stwierdzono konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń na terenie Miasta Olesno,

-Rafael Wolny.

RA/RA