Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

Projekt współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

Olesno, dnia 01.08.2016 r.

Nr IX.04.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

Wstępna Specyfikacja:

 

Długopis

 

Długopis reklamowy metalowy - 500 szt.

kolor oprawy grafitowy,

kolor wkładu niebieski,

grawer laserowy dwustronny na podstawie przekazanego przez zamawiającego wzoru zawierający tytuł projektu i wymagane przez Zamawiającego logotypy.

 

Notatnik

format: A-6,

ilość 500 szt.  notatników zszywanych oraz dodatkowo klejonych.

kartki numerowane 128, klejone od góry,

oprawa twarda,

kolorowe logotypy zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego na każdej stronie notatnika.

 

Plakat

format A3, papier kreda błysk 200 g, kolor, jednostronnie, nakład –40 sztuk

format A4, papier kreda błysk 200 g kolor, jednostronnie, nakład – 40 sztuk

 

Ulotka

Format A4, papier kreda błysk 200 g, kolor,  dwustronnie, nakład – 400 sztuk

 

Kod CPV:

22140000-3 Ulotki

30192000-1 Wyroby biurowe

22.10.00.00-1 Drukowanie książki, broszury i ulotki

79.82.40.00-6 Usługi drukowania i dystrybucji

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia : dwa tygodnie od podpisania umowy.

 

§ 5.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy, tel. 34/350 91 75

Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 209 tel. 34/350 91 73 w godz. 730 – 1500

Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 350 91 73 w godz. 730 – 1500.

 

§ 6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 10 sierpnia 2016 r.

 

§ 7.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena - 100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 8.

Załączniki

 

DOCXzalacznik nr 1.docx
 

JPEGlogotyp.jpeg
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, 08.08.2016 r.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treść zapytania:

 

Jest:

Notatnik format: A-6,

ilość 500 szt.  notatników zszywanych oraz dodatkowo klejonych.

kartki numerowane 128, klejone od góry,

oprawa twarda,

 

Ma być

Notatnik format: A-6,

ilość 500 szt.  notatników zszywanych lub klejonych,

kartki numerowane 128,

oprawa twarda,

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.04.16

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 4.000,00 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 02.08.2016 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  10.08.2016 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Email

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

PPHU LIR Elżbieta Zajet BIURO REKLAMY

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

05.08.2016

nie dotyczy

tak

2

Lalinea Anna Dymaczewska

05-825 Natolin, ul. Jerzego 2

05.08.2016

nie dotyczy

tak

3

3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś,

56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8/1

08.08.2016

nie dotyczy

tak

4

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej

11-400 Kętrzyn, ul. Królowej Bony 2/20

08.08.2016

nie dotyczy

nie

5

Agencja Reklamy ALVA1

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 276

09.08.2016

nie dotyczy

tak

6

Usługi Marketingowe Grzegorz Zabagło

05-140 Serock, ul. Cz. Niemena 1

10.08.2016

nie dotyczy

tak

7

Forsal Biznes & Media sp. z o.o.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 20/2

10.08.2016

nie dotyczy

tak

8

Agencja Reklamowo – Wydawnicza

Studio B&W Wojciech Janecki

41-200 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 2/31

10.08.2016

nie dotyczy

tak

9

REMI-B 

Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp. j.

43-382 Bielsko – Biała, ul. Strażacka 35

 

10.08.2016

nie dotyczy

tak

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

 1. Oferta nr 4; zaoferowano dostawę notatników  niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty

1

PPHU LIR Elżbieta Zajet BIURO REKLAMY

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

9.998,20/12.297,80

29,51

2

Lalinea Anna Dymaczewska

05-825 Natolin, ul. Jerzego 2

7.841,80/9.647,00

37,62

3

3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś,

56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8/1

5.760,00/7.084,80

51,23

4

Oferta odrzucona

 

 

5

Agencja Reklamy ALVA1

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 276

15.426,83/18.975,00

19,13

6

Usługi Marketingowe Grzegorz Zabagło

05-140 Serock, ul. Cz. Niemena 1

13.418,00/16.504,14

21,99

7

Forsal Biznes & Media sp. z o.o.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 20/2

5.994,96/7.373,80

49,22

8

Agencja Reklamowo – Wydawnicza

Studio B&W Wojciech Janecki

41-200 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 2/31

4.730,00/5.817,90

62,39

9

REMI-B  Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp. j.

43-382 Bielsko – Biała, ul. Strażacka 35

2.950,89/3.629,60

100

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:

 

REMI-B  Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp. j. , 43-382 Bielsko – Biała, ul. Strażacka 35

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki