Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Nabór na stanowisko: referent ds. księgowości oświatowej

DOCXWyniki naboru na stanowisko ds. księgowości oświatowej.docx (14,12KB)
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

referent ds. księgowości oświatowej

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

 

3. Wykształcenie: wykształcenie wyższe ekonomiczne

 

4.  Główne obowiązki:

 • kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych (faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i klasyfikacji przelewów ZUS do księgowania,
 • sporządzanie kwartalnych zestawień o zobowiązaniach wobec ZUS i US,
 • prowadzenie zestawień stanu kont bankowych i faktur w placówkach,
 • prowadzenie miesięcznych zestawień dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia w placówkach,
 • ewidencjonowanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Oleśnie,
 • obsługa systemu bankowego – sporządzanie i dokonywanie przelewów.

 

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • znajomość przepisów:
  • ustawa o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o systemie oświaty.

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,  
 • odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości oświatowej

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

19 sierpnia 2016 r. do godz. 1400.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 

Sylwester Lewicki