Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy 1KW w miejscowości Wachowice dz. nr 229/78

Olesno, dnia 19 lipca 2016 roku

 

NR III.6220.4.2016

 

 

 

DECYZJA

 

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie  z §  3 ust 1 pkt. 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku firmy Energy San s.c., z dnia 06 kwietnia 2016 roku (data wpływu), w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wachowice, gmina Olesno, nr ew. dz. 229/78,

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wachowice, gmina Olesno, nr ew. dz. 229/78,

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

UZASADNIENIE

 

Firma Energy San S.C. wystąpiła dniu 06 kwietnia 2016 (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wachowice, gmina Olesno, nr ew. dz. 229/78, Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

           Przedsięwzięcie polega na budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice, gm. Olesno na działce o nr ewid. 229/78.

           Obiekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej. Zamierzeniem inwestycyjnym jest pozyskiwanie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej pochodzącej z przetworzenia energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne i przekazanie jej do sieci elektroenergetycznej. Punktem wyprowadzenia mocy z terenu elektrowni słonecznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego będzie linia 15 kV.

Według planów zostanie wykonana Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Gminy  Olesno w miejscowości Wachowice, na działkach nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice, gm. Olesno całkowitej powierzchni działki 3,46 ha. W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:

 • panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 1 MW,
 • konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 25-35 stopni o orientacji południowej, posadowionej na gruncie,
 • falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,
 • stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablowa doziemną,
 • instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni słonecznej,
 • instalacja odgromowa,
 • ogrodzenie,
 • pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Miejscowość Wachowice położona jest w południowo zachodniej części gminy Olesno. Teren inwestycji znajduje się na działce o nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą gruntową, położoną na działce 62/37, od południowej z działką numer 325/77, od strony wschodniej działka graniczy z działkami nr 236/78, 331/78, 333/78 , od północnej z działką 292/078.  Wokół terenu inwestycji istnieją zabudowania w odległości około 25m od strony wschodniej. Działka jest usytuowana na wysokości około 260 m n.p.m.

Zapewnia się dojazd do terenu inwestycji za pośrednictwem drogi gminnej znajdującej się na działce nr 62/37. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność tworzenia dróg wewnętrznych i miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych.

Ilość samochodów osobowych i ciężarowych w fazie budowy i likwidacji instalacji powinna mieścić się w granicy 5 sztuk na dobę.

Instalacja Fotowoltaiczna zostanie rozmieszczona na gruntach rolnych.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zostanie zamontowanych 4200 sztuk paneli fotowoltaicznych. Wymiary pojedynczego modułu fotowoltaicznego wynoszą 1665x999x40mm. Moduły będą rozmieszczone w rzędach oddalonych od siebie od 5,5 m do 6 m. Każdy rząd będzie składał się z modułów ułożonych horyzontalnie po cztery w jednej kolumnie. Panele fotowoltaiczne będą zajmować powierzchnię około 6 102 m 2, co stanowi 17,64 % całej powierzchni terenu ogrodzonego w wyniku planowanej inwestycji.

Stacja kontenerowa będzie miała wymiary 7230 x 2500 x 2570 mm. Powierzchnia stacji kontenerowej będzie wynosić 12 m2, co stanowi 0,03 % powierzchni całego obszaru ogrodzonego w wyniku planowanej inwestycji (1,2280 ha). Pole powierzchni działki, które będzie wyłączone pod względem biologicznie czynnym, związane jest wyłącznie z powierzchnią zajmowaną przez stację kontenerową.

Pozostały obszar terenu inwestycji, czyli około  27 941 m2, stanowią przestrzenie pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli fotowoltaicznych, które są konieczne dla wyeliminowania efektu zacienienia paneli fotowoltaicznych, w celu ich właściwego działania. Przestrzenie pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zostaną obsadzone niskopiennymi zieloną roślinnością trawiastą, w celu dodatkowego zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody.

Teren działek nr ewid. 229/78  obręb 0005 Wachowice był dotychczas użytkowany rolniczo jako pola uprawne. Na obszarze ogrodzonym w wyniku planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, zadrzewienia, w związku z tym, nie ma konieczności usunięcia ich z tego terenu

Teren działek nr nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice był dotychczas użytkowany rolniczo jako pola uprawne. Na obszarze ogrodzonym w wyniku planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, zadrzewienia, w związku z tym, nie ma konieczności usunięcia ich z tego terenu.

W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany będzie trawą nisko-rosnącą, która będzie regularnie koszona w okresach największego wzrostu. Koszenie będzie odbywało się mechanicznie, przy użyciu podkaszarek. Nie przewiduje się stosowania herbicydów w celu utrzymania w należytym stanie powierzchni pod panelami. Przestrzenie pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zostaną obsadzone niskopiennymi żywopłotami, w celu dodatkowego zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody.

Naruszenie szaty roślinnej będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. W okresie budowy wykonywanie wykopów ziemnych odbywało się będzie ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne zostaną ograniczone do minimum.

Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż około 4200 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW na przyłączenie ich do inwerterów oraz przyłącza energetycznego do sieci średniego napięcia (SN). Cały teren będzie ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy z terenu Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) będzie linia 15 kV.

Projektuje się zastosowanie ok. 4200 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 260Wp każdy. Panele zostaną podłączone do falowników. Panele fotowoltaiczne będą zamontowane w pozycji horyzontalnej. Zastosowane panele posiadają powłokę antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, jednocześnie zwiększając absorpcję promieniowania słonecznego i poprawiając parametry elektryczne ogniwa. 

W Instalacji Fotowoltaicznej projektuje się zastosowanie systemu falowników rozproszonych. W instalacji zostaną zastosowane falowniki firmy Solaregde. Falowniki stanowią istotny element instalacji fotowoltaicznej i mają na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny dostosowany do sieci dystrybucyjnej.

Projektuje się zastosowanie jednego transformatora suchego w izolacji żywicznej firmy TESAR, o mocy 1000 kVA i umieszczenie go wewnątrz stacji kontenerowej posadowionego na terenie planowanej inwestycji. Transformator suchy ogranicza konieczność wykonywania robót ziemnych pod retencję materiałów płynnych. Żywica oraz zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom firmy TESAR wysokie parametry samogaszące, natomiast poprzez system chłodzenia powietrzem naturalnym unika się wydostania płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego. W przypadku transformatora napięcie po stronie pierwotnej wynosić będzie 0,4 kV, po stronie wtórnej 15 kV. Również napięcie robocze połączeń elektrycznych na terenie farmy wynosić będzie 0,4 kV, natomiast linii przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej 15 kV.

Przewiduje się zastosowanie jednej stacji kontenerowej. Kontener 1 MW wyposażony będzie w transformator suchy w izolacji żywicznej 1000 kVA, rozdzielnicę SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami i urządzeniami zebranymi w stacji kontenerowej przy pomocy nadziemnych przewodów, zebranych z wiązki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli.

W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie doziemnej linii kablowej 15 kV, pomiędzy stacją kontenerową a istniejącym słupem SN znajdującym się na terenie inwestycji, o długości ok. 340 m. Kabel będzie ułożony w ziemi na głębokości 80 cm na podsypce piaskowej (10 cm), pokrycie kabla również piaskiem (10 cm). Warstwy piasku zostaną pokryte gruntem rodzimym.

Masy ziemne pochodzące z wykopów pod trasy kablowe, zostaną oznaczone w taki sposób, aby możliwe było, ponowne wykorzystanie usuniętych mas ziemnych do przysypania tego samego odcinka prowadzonych linii kablowych. Pozostałe masy ziemne z wykopów będą wykorzystane do mikroniwelacji terenów, na których będzie znajdowała się inwestycja. Roboty ziemne będą wykonywane według normy: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Montaż paneli ma opierać się na konstrukcji wolnostojącej, składającej się ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących, firmy Solumservices. Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Głębokość osadzania zależy od konkretnych warunków panujących na miejscu i jest ustalana indywidualnie przez projektanta na podstawie warunków panujących na miejscu montażu, w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem. Wytrzymałość takiego sposobu mocowania paneli do podłoża została przebadana i może wytrzymać obciążenie wiatrem do 0,48 kN/m2 i śniegiem do 2,5 kN/m2. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 3 m wysokości.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 52 lit b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 22 kwietnia 2016 roku  Nr III.6220.4.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.137.2016.MW z dnia 23 maja 2016 roku określił, że nie isnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-10/16 z dnia 19 maja 2016 roku , nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społecznym,

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do Aneksu I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne

            Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wachowice, gmina Olesno, nr ew. dz. 229/78, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowią tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu ,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Wachowice, gmina Olesno, nr ew. dz. 229/78”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna, za pomocą obwieszczenia zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w  dniu 22 kwietnia 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z §3 ust 1 pkt. 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń na terenie Miasta Olesno,

-Firma Energy Sun s.c.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.4.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Przedsięwzięcie polega na budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice, gm. Olesno na działce o nr ewid. 229/78.

           Obiekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej. Zamierzeniem inwestycyjnym jest pozyskiwanie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej pochodzącej z przetworzenia energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne i przekazanie jej do sieci elektroenergetycznej. Punktem wyprowadzenia mocy z terenu elektrowni słonecznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego będzie linia 15 kV.

Według planów zostanie wykonana Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Gminy  Olesno w miejscowości Wachowice, na działkach nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice, gm. Olesno całkowitej powierzchni działki 3,46 ha. W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:

 • panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 1 MW,
 • konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 25-35 stopni o orientacji południowej, posadowionej na gruncie,
 • falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,
 • stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablowa doziemną,
 • instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni słonecznej,
 • instalacja odgromowa,
 • ogrodzenie,
 • pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Miejscowość Wachowice położona jest w południowo zachodniej części gminy Olesno. Teren inwestycji znajduje się na działce o nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą gruntową, położoną na działce 62/37, od południowej z działką numer 325/77, od strony wschodniej działka graniczy z działkami nr 236/78, 331/78, 333/78 , od północnej z działką 292/078.  Wokół terenu inwestycji istnieją zabudowania w odległości około 25m od strony wschodniej. Działka jest usytuowana na wysokości około 260 m n.p.m.

Zapewnia się dojazd do terenu inwestycji za pośrednictwem drogi gminnej znajdującej się na działce nr 62/37. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność tworzenia dróg wewnętrznych i miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych.

Ilość samochodów osobowych i ciężarowych w fazie budowy i likwidacji instalacji powinna mieścić się w granicy 5 sztuk na dobę.

Instalacja Fotowoltaiczna zostanie rozmieszczona na gruntach rolnych.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zostanie zamontowanych 4200 sztuk paneli fotowoltaicznych. Wymiary pojedynczego modułu fotowoltaicznego wynoszą 1665x999x40mm. Moduły będą rozmieszczone w rzędach oddalonych od siebie od 5,5 m do 6 m. Każdy rząd będzie składał się z modułów ułożonych horyzontalnie po cztery w jednej kolumnie. Panele fotowoltaiczne będą zajmować powierzchnię około 6 102 m 2, co stanowi 17,64 % całej powierzchni terenu ogrodzonego w wyniku planowanej inwestycji.

Stacja kontenerowa będzie miała wymiary 7230 x 2500 x 2570 mm. Powierzchnia stacji kontenerowej będzie wynosić 12 m2, co stanowi 0,03 % powierzchni całego obszaru ogrodzonego w wyniku planowanej inwestycji (1,2280 ha). Pole powierzchni działki, które będzie wyłączone pod względem biologicznie czynnym, związane jest wyłącznie z powierzchnią zajmowaną przez stację kontenerową.

Pozostały obszar terenu inwestycji, czyli około  27 941 m2, stanowią przestrzenie pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli fotowoltaicznych, które są konieczne dla wyeliminowania efektu zacienienia paneli fotowoltaicznych, w celu ich właściwego działania. Przestrzenie pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zostaną obsadzone niskopiennymi zieloną roślinnością trawiastą, w celu dodatkowego zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody.

Teren działek nr ewid. 229/78  obręb 0005 Wachowice był dotychczas użytkowany rolniczo jako pola uprawne. Na obszarze ogrodzonym w wyniku planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, zadrzewienia, w związku z tym, nie ma konieczności usunięcia ich z tego terenu

Teren działek nr nr ewid. 229/78 w miejscowości Wachowice w obrębie nr 0083 Wachowice był dotychczas użytkowany rolniczo jako pola uprawne. Na obszarze ogrodzonym w wyniku planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, zadrzewienia, w związku z tym, nie ma konieczności usunięcia ich z tego terenu.

W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany będzie trawą nisko-rosnącą, która będzie regularnie koszona w okresach największego wzrostu. Koszenie będzie odbywało się mechanicznie, przy użyciu podkaszarek. Nie przewiduje się stosowania herbicydów w celu utrzymania w należytym stanie powierzchni pod panelami. Przestrzenie pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zostaną obsadzone niskopiennymi żywopłotami, w celu dodatkowego zminimalizowania ryzyka pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody.

Naruszenie szaty roślinnej będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. W okresie budowy wykonywanie wykopów ziemnych odbywało się będzie ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne zostaną ograniczone do minimum.

Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż około 4200 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW na przyłączenie ich do inwerterów oraz przyłącza energetycznego do sieci średniego napięcia (SN). Cały teren będzie ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy z terenu Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) będzie linia 15 kV.

Projektuje się zastosowanie ok. 4200 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 260Wp każdy. Panele zostaną podłączone do falowników. Panele fotowoltaiczne będą zamontowane w pozycji horyzontalnej. Zastosowane panele posiadają powłokę antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, jednocześnie zwiększając absorpcję promieniowania słonecznego i poprawiając parametry elektryczne ogniwa. 

W Instalacji Fotowoltaicznej projektuje się zastosowanie systemu falowników rozproszonych. W instalacji zostaną zastosowane falowniki firmy Solaregde. Falowniki stanowią istotny element instalacji fotowoltaicznej i mają na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny dostosowany do sieci dystrybucyjnej.

Projektuje się zastosowanie jednego transformatora suchego w izolacji żywicznej firmy TESAR, o mocy 1000 kVA i umieszczenie go wewnątrz stacji kontenerowej posadowionego na terenie planowanej inwestycji. Transformator suchy ogranicza konieczność wykonywania robót ziemnych pod retencję materiałów płynnych. Żywica oraz zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom firmy TESAR wysokie parametry samogaszące, natomiast poprzez system chłodzenia powietrzem naturalnym unika się wydostania płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego. W przypadku transformatora napięcie po stronie pierwotnej wynosić będzie 0,4 kV, po stronie wtórnej 15 kV. Również napięcie robocze połączeń elektrycznych na terenie farmy wynosić będzie 0,4 kV, natomiast linii przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej 15 kV.

Przewiduje się zastosowanie jednej stacji kontenerowej. Kontener 1 MW wyposażony będzie w transformator suchy w izolacji żywicznej 1000 kVA, rozdzielnicę SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami i urządzeniami zebranymi w stacji kontenerowej przy pomocy nadziemnych przewodów, zebranych z wiązki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli.

W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie doziemnej linii kablowej 15 kV, pomiędzy stacją kontenerową a istniejącym słupem SN znajdującym się na terenie inwestycji, o długości ok. 340 m. Kabel będzie ułożony w ziemi na głębokości 80 cm na podsypce piaskowej (10 cm), pokrycie kabla również piaskiem (10 cm). Warstwy piasku zostaną pokryte gruntem rodzimym.

Masy ziemne pochodzące z wykopów pod trasy kablowe, zostaną oznaczone w taki sposób, aby możliwe było, ponowne wykorzystanie usuniętych mas ziemnych do przysypania tego samego odcinka prowadzonych linii kablowych. Pozostałe masy ziemne z wykopów będą wykorzystane do mikroniwelacji terenów, na których będzie znajdowała się inwestycja. Roboty ziemne będą wykonywane według normy: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Montaż paneli ma opierać się na konstrukcji wolnostojącej, składającej się ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących, firmy Solumservices. Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Głębokość osadzania zależy od konkretnych warunków panujących na miejscu i jest ustalana indywidualnie przez projektanta na podstawie warunków panujących na miejscu montażu, w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem. Wytrzymałość takiego sposobu mocowania paneli do podłoża została przebadana i może wytrzymać obciążenie wiatrem do 0,48 kN/m2 i śniegiem do 2,5 kN/m2. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 3 m wysokości.