Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych oraz konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

Olesno, dnia 11.08.2016 r.

 

Nr IX.06.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych oraz konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi cateringowej podczas 4 spotkań konsultacyjnych oraz konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

Wstępna Specyfikacja:

Spotkania konsultacyjne

Cztery spotkania zorganizowane w Miejskim Domu Kultury Sala Lustrzana (na parterze), przy ul. Wielkie Przedmieście 31 lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Przewidywane terminy spotkań: 1 spotkanie w sierpniu, 3 spotkania we wrześniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej dacie spotkania nie później niż na trzy dni przed planowanym wydarzeniem.

Przewidywana liczba uczestników ok. 30 osób/ jedno spotkanie x 4 spotkań

Usługa cateringowa w formie bufetu szwedzkiego.

 

Specyfikacja na jedno spotkanie: planowana liczba osób 30/jedno spotkanie

 

 1. Kanapki urozmaicone, z wędliną, serem, warzywami, pastami, nabiałem – 5 szt. na osobę, razem 150 sztuk;
 2. Ciasto porcjowane – sernik, makowiec, jabłecznik, 3 sztuki na osobę, razem 90 porcji po 80 g;
 3. zimne napoje butelkowane – 2 rodzaje, 60 sztuk, pojemność 0,25 l – 0,33 l, woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 30 sztuk, woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 30 sztuk;
 4. kawa (mleko + cukier) – 60 porcji po 200 ml, herbata (cytryna w plasterkach + cukier) – 60 porcji po 200 ml.

 

Konferencja podsumowująca

Zorganizowana w Miejskim Domu Kultury Sala Lustrzana (na parterze), przy ul. Wielkie Przedmieście 31.

Przewidywany termin konferencji październik 2016 r.

Przewidywana liczba uczestników ok. 60  osób

Usługa cateringowa w formie bufetu szwedzkiego + ciepłe danie

 

 1. zimne napoje butelkowane – 2 rodzaje, 60 sztuk, pojemność 0,25 l – 0,33 l woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 60 sztuk, woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 60 sztuk;
 2. Ciasto porcjowane – sernik, ciasto z owocami, 2 sztuki na osobę, razem 120 porcji po 80 g;
 3. kawa  (mleko + cukier), 60 porcji po 180 ml,  herbata (cytryna w plasterkach + cukier) 60 porcji po 180 ml;
 4. ciepłe danie – w przerwie konferencji ok. 13.00: potrawa typu zupa: żurek z wędliną, bogracz - 350 ml (porcja) – po 60 porcji każdego dania.

 

Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości, zawsze świeżych (posiadających aktualne terminy ważności), nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 

 

Kod CPV:

55320000-9 Usługi podawania posiłków

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 01.08.2016 r. – 30.10.2016 r.

 

§ 5.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy, tel. 34/350 91 75

Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 209 tel. 34/350 91 73 w godz. 730 – 1500

Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 350 91 73 w godz. 730 – 1500.

 

§ 6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 22.08.2016 r.

 

§ 7.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena - 100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 8.

Załączniki

 

DOCXzalacznik nr 1.docx (46,84KB)


   

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki