Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLESNA w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353), 

 

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Burmistrz Olesna przystąpił do opracowywania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.


Rewitalizacja stanowi proces, wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji. 


Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Burmistrz Gminy Olesno informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023". Konsultacje społeczne trwać będą od 22.08 do 11.09.2016 r.


Zachęcamy wszystkich interesariuszy Programu Rewitalizacji do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu: 
- w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w godzinach pracy urzędu,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie
pod adresem http://bip.olesno.pl/.
Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji będzie można składać do końca trwania konsultacji społecznych, tj. do dnia 11.09.2016 r. za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno oraz na adres Wykonawcy tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695,
ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w godzinach pracy urzędu,
w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: bk@olesno.pl lub na adres Wykonawcy: rewitalizacja@atmoterm.pl


Informujemy również, że Burmistrz Gminy Olesno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu. 
W piśmie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz w piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z pismami otrzymanymi od wyżej wymienionych organów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Projekt opracowania dokumentu LPR dla Gminy Olesno jest finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DOCFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społecznych.doc (39,00KB)
PDFLokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf (5,14MB)