Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nr IX.18.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn.: Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są: Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla szkoły podstawowej w Wachowie

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 h;

 

Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut.

Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi, w której szczegółowo zostaną zawarte warunki realizacji.

 

Kod CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 01.10.2016 r. - 30.06.2017 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- spełniający wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.),

- posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

- przedstawią osoby wyznaczone do realizacji zamówienia oraz stopnień awansu zawodowego  wraz z numerem telefonu kontaktowego do nauczyciela prowadzącego

- przedstawią osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Kopia uprawnień.

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Zespól ds. projektu

Barbara Kierat –  tel. 34/350 91 75 w godz. Od 7.30 – 15.30

Ilona Bil – tel 34/450 91 72,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek –tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 02.09.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

           

§ 9.

Wadium

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 300,00 słownie (trzysta złotych).
 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
 1. pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego),
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. gwarancjach  bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach  udzielanych  przez podmioty, o których  mowa  w  art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia  9 listopada  2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 najpóźniej w dniu złożenia oferty.
 2. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

 

 

§ 10.

Załączniki

DOCZałącznik nr 1.doc (242,50KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 30.08.2016 r.

 

Nr IX.18.16

 

 

 

 

Modyfikacja zapytania ofertowego Nr IX.18.16 pn.: Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 1 do niniejszego zapytania. Nowy załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy zawarte w treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

DOCZałącznik nr 1-30.08.2016.doc (243,00KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 09.09.2016 r.

 Nr IX.18.16

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W związku z postępowaniem pn. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,  Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

 

Ceny ofertowe zaproponowane przez Wykonawców przewyższają wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki