Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

Nr IX.21.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres zamówienia:

< >Waga szalkowa szkolna (w komplecie z odważnikami, można na niej ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 2000 g); sztuk 5.Zestaw podstawowe obwody elektryczne (elementy obwodu zamontowane na przeźroczystych płytkach, elementy zestawu: 6 płytek: (zamontowane 3 żarówki, na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), druk rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii; sztuk 5.Globus duży (średnica min. 42 cm); sztuk 5.Globus konturowy podświetlany (średnica min. 25 cm, lądy zaznaczone konturami, możliwość pisania po powierzchni); sztuk 5.Szkielet człowieka z ruchomymi elementami: wielkość min. 170 cm.(w skład szkieletu wchodzi: czaszka złożona z 22 kości połączonych szwami, możliwe otwarcie puszki mózgowej, możliwość wyjęcia co  najmniej trzech zębów z dolnej szczęki; kręgosłup składający się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków; klatki piersiowej zbudowanej z 24 kości żebrowych i mostka; miednicy w której skład wchodzą dwie kości biodrowe, kulszowe oraz łonowe; kończyny górne złożone z 64 kości, kończyny dolne składające się z 62 kości); sztuk 5.Naturalny model ryby (umieszczony na podstawie, dodatkowo osłona z pleksi); sztuk 5.Naturalny model płaza (umieszczony na podstawie, dodatkowo osłona z pleksi); sztuk 5.Naturalny model gada (umieszczony na podstawie, dodatkowo osłona z pleksi); sztuk 5.Naturalny model ptaka (umieszczony na podstawie, dodatkowo osłona z pleksi); sztuk 5.Naturalny model ssaka (umieszczony na podstawie, dodatkowo osłona z pleksi); sztuk 5.Mapa Polski (dwustronnie laminowana folią matową); sztuk 5.Mapa Polski do ćwiczeń(wymiary min. 1000x414); sztuk 5.Mapa fizyczna Polski (mapa ścienna o wymiarach min. 160x120); sztuk 5.Mapa Europy (mapa ścienna o wymiarach min. 160x120); sztuk 5.Mapa świata krajobrazy (mapa ścienna o wymiarach min. 160x120); sztuk 5.Atlas kamieni i minerałów (zawierający min. opis ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał, oprawa kartonowa w obwolucie PCV) ; sztuk 20.Zestaw kamieni i minerałów (całość opakowana w drewnianą lakierowaną skrzynkę, min. 50 szt. kamieni i minerałów); sztuk 5.Atlas zwierząt chronionych (atlas zwierząt chronionych w Polsce, miękka obwoluta); sztuk 16.Atlas przyrodniczy (atlas przyrodniczy dla dzieci opisujący zwierzęta i rośliny występujące w Polsce); sztuk 19.Atlas ptaków (ilustrowany atlas ptaków Europy, okładka miękka); sztuk 46.Atlas owadów (ilustrowany atlas owadów występujących w Polsce, okładka miękka); sztuk 50.Przewodnik do rozpoznawania gwiazd (zawierający m.in. omówione gwiazdozbiory, układ słoneczny, mapki konstelacji, wodoodporna obwoluta); sztuk 15.Zestaw preparatów biologicznych, (min. 50 szt. w tym m.in. koniuszek korzenia, korzeń młodej wyki, koniuszek łodygi, drożdże, liście różnych gatunków, wymaz krwi ludzkiej, jajo żaby), sztuk 5.

39162110-9         Sprzęt dydaktyczny

22114200-4         Atlasy

22114300-5         Mapy

39298600-3         Globusy

42923110-6         Wagi

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2016 r.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy. (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

 

Ilona Bil – tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek – tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 07.09.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

 

§ 9.

Załączniki

 

DOC1.1 formularz.doc (263,00KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, 06.09.2016 r.

Nr IX.21.16

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treść zapytania:

Jest:

Zakres zamówienia:

 1. Waga szalkowa szkolna (w komplecie z odważnikami, można na niej ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 2000 g); sztuk 5.
 2. Mapa Polski (dwustronnie laminowana folią matową); sztuk 5.
 3. Mapa Polski do ćwiczeń (wymiary min. 1000x414); sztuk 5.
 4. Mapa Europy (mapa ścienna o wymiarach min. 160x120); sztuk 5.
 5. Atlas zwierząt chronionych (atlas zwierząt chronionych w Polsce, miękka obwoluta); sztuk 16
 6. Atlas owadów (ilustrowany atlas owadów występujących w Polsce, okładka miękka); sztuk 50.

Ma być:

Zakres zamówienia:

 1. Waga szalkowa szkolna metalowa 2 kg (w komplecie z odważnikami, komplet od 1 g do 2100 g, (Zestaw odważników 1g-2010g, 1 kg, 500g, 200g, 100gx2, 50g, 20gx2, 10g, 5g, 2g x 2; 1g – odważniki w kasetce drewnianej), można na niej ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 2000 g); sztuk 5.
 2. Mapa Polski (dwustronnie laminowana folią matową), Polska mapa ścienna ogólno geograficzna 1: 570 000, Mapa ścienna Polska ogólno geograficzna, Solidna, oprawiona w listwy ścienna mapa fizyczna Polski to doskonała pomoc dydaktyczna.Wysokości nad poziomem morza zostały na niej przedstawione za pomocą metody hipsometrycznej (kolorami), co w połączeniu z plastyczną rzeźbą terenu tworzy niezwykle obrazową prezentację ukształtowania powierzchni kraju. Mapa stanowi kompendium wiedzy o Polsce.Opisy regionów fizycznogeograficznych oraz krain historyczno-etnograficznych. Informacje topograficzne (m.in. sieć hydrograficzna, sieć transportowa, sieć osadnicza). Zaznaczone 4 tys. miejscowości w podziale na klasy wielkości, miasta powiatowe oraz wojewódzkie, a także z zaznaczonymi granicami województw.  Laminacja zapewnia trwałość. Na mapę można nanosić notatki, a później je ścierać. Cechy mapy- czytelna prezentacja ukształtowania powierzchni, - opisy regionów fizycznogeograficznych oraz krain historyczno-etnograficznych, - najważniejsze szczyty i przełęcze, - ponad 4 tys. miejscowości w podziale na klasy wielkości, - parki narodowe oraz parki krajobrazowe, - 5 kategorii dróg, stan na 2016 r., - przejścia graniczne, promy samochodowe, porty lotnicze; sztuk 5.
 3. Mapa Polski do ćwiczeń Typ: do wpinania znaczników, grubość podkładu do wpinania wynosi 10 mm, ( 40 chorągiewek gratis),  laminowana matowo, czytelna, nie odbijająca światła, oprawiona w srebrną aluminiową ramę, szerokość 10 mm, gotowa do zawieszenia, (wymiary min. 1000x414); sztuk 5
 4. Mapa Europy (mapa ścienna o wymiarach min. 160x120); Europa. Mapa ścienna -  fizyczna - 140 x 100 cm - 1:4 500 000; Zabezpieczona dwustronnie laminatem, oprawiona w plastikowe rurki i gotowa do powieszenia na ścianie. W treści mapy: Ważniejsze miasta, Granice państw, Granice jednostek administracyjnych, Wulkany, Szczyty, Rzeki, jeziora, wodospady, Bagna, oazy, Lodowce, Głębokości (od 0 do 8000m), Wysokości (do 6000m), Promy kolejowe, Koleje; sztuk 5.
 5. Zwierzęta chronione w Polsce (atlas zwierząt chronionych w Polsce, twarda oprawa, 48 stron); sztuk 16
 6. Atlas owadów (ilustrowany atlas owadów występujących w Polsce, min. 250 gatunków); sztuk 50.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze w/w zmianami przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.09.2016 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.21.16

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 31.524,80 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 01.09.2016 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  09.09.2016 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Email

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

KLADREW Urszula Urszula Muża Klamann

83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6

06.09.2016

nie dotyczy

nie

2

Educarium sp. z o.o.

85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207

07.09.2016

nie dotyczy

tak

3

PW ANTARES Witold Ziołek

58-370 Boguszów-Gorce, ul. L. Waryńskiego 32

07.09.2016

nie dotyczy

tak

4

PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik

57-220 Ziębice, ul. Podmiejska 51

08.09.2016

nie dotyczy

nie

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

 1. Oferta nr 1; zaoferowano artykuły  niezgodne  z opisem przedmiotu zamówienia
 2. Oferta nr 4; zaoferowano artykuły  niezgodne  z opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty

1

Oferta odrzucona

nd.

-

2

Educarium sp. z o.o.

85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207

28.201,00

94,33

3

PW ANTARES Witold Ziołek

58-370 Boguszów-Gorce, ul. L. Waryńskiego 32

26.602,00

100

4

Oferta odrzucona

nd.

-

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:

 

PW ANTARES Witold Ziołek, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. L. Waryńskiego 32

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki