Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

Nr IX.22.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn: Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody w ramach projektu pn: Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres zamówienia:

 1. Lornetki (powiększenie 8, średnica 42, wodoodporna,  dachowopryzmatyczna konstrukcja, gumowa obudowa);  6 sztuk.
 2.  Teleskopy (minimalne wymogi: najmocniejsze powiększanie: 176x , średnica obiektywu: 76 mm, okular wymienny (4,8 mm, 12,5 mm), długość: 900 mm, Statyw: Aluminium , Tubus: Aluminium); 5 sztuk.
 3. Mikroskopy (minimalne wymogi: szklana optyka, zakres powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem nawet 640x), metalowy statyw, stolik mechaniczny, oświetlenie LED górne i dolne, współosiowe śruby mikro i makro, koło filtrowe do obserwacji różnych preparatów, własny zestaw narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów); 15 sztuk.
 4. Aparaty cyfrowowe (minimalne wymogi: 16 mln pikseli, typ matrycy CMOS, zoom optyczny 40x, zoom cyfrowy 2x, jasność obiektywu 2.9-6.5, makro od 2 cm, optyczna stabilizacja, autofokus, rozmiar LCD 3 cale TFT, wizjer cyfrowy, rozdzielczość LCD 460000 pikseli, wbudowana lampa błyskowa, zasięg błysku 7 m, samowyzwalacz, filmowanie w rozdzielczości 1920x1080, menu w języku polskim, karta pamięci SD, złącza USB Hi-Speed, HDMI, czułość ISO 64-12800, format zapisu danych: zdjęcia JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF), Zdjęcia 3D zgodne z MPO, filmy: MPEG4 (MOV H.264); 6 sztuk.
 5. Radioodtwarzacze (minimalne wymogi: wyświetlacz LCD lub LED, wejście AUX, funkcja bluetooth,  radio AM/FM, odczytywalne formaty płyt CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW, zasilanie akumulatorowo – sieciowe); 5 sztuk.

 

Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w treści niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Kod CPV:

 

38631000-7 Lornetki

38635000-5 Teleskopy

38510000-3 Mikroskopy

38651000-3 Aparaty fotograficzne

32344200-8 Odbiorniki radiowe

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy. (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

Barbara Kierat –  tel. 34/350 91 75 w godz. Od 7.30 – 15.30

Ilona Bil – tel 34/450 91 72,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek –tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 07.09.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Załączniki

 

DOCX1.1 formularz-biologia sprzet.docx (220,79KB)

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, 06.09.2016 r.

Nr IX.22.16

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treści zapytania.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej dla  produktu określonego § 3 pkt 4 zamówienia: aparaty cyfrowe. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w treści zapytania ofertowego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Pozostałe zapisy zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.09.2016 r.

Nr IX.22.16

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający zawiadamia, że zapytanie ofertowe nr IX.22.16 dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Cena najtańszej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki