Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od obowiązkuprzeprowadzenia OOŚ dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4

Olesno, dnia 05 września 2016 roku

 

NR III.6220.11.2016

 

 

 

DECYZJA

 

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725, 

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na poprawie dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725, 

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wystąpił w dniu 29 czerwca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poprawie dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 w Gminie Olesno  w Powiecie Oleskim.  W ramach zamierzenia inwestycyjnego, objętego wnioskiem, planuje się rozbudowę istniejącego odcinka drogowego Olesno – Nowy Wachów od km 0+045 do km 4+725. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia i teren realizacji inwestycji obejmie niżej wymienione działki o numerach; Działki na których realizowane będzie przedsięwzięcie:

- obręb Olesno – 4296, 4305, 4306, 4307, 4314 ,4311, 4367, 4373, 5411/4, 4374, 4964, 4945, 4965, 5000, 5001, 4939 , 4943 ,4944, 5304, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5271, 5416/1, 5266, 5244, 5255, 5256 ,5257 ,5258, 5268, 5263, 5264, 5244, 5014, 5363, 5430/1,

- obręb Wachowice - 203/36, 202/36, 116/37, 114, 42, 126/41, 125/41, 40, 39, 223/2, 224/2, 133/3, 132, 131/4, 130/5, 129/6, 150, 236/7, 235/7, 234/7, 125/1,

231/7, 191/18, 216/15, 225/14, 227/14,

- obręb Wysoka -  127/2, 207/3, 200/3, 131/4, 140/8, 303/6, 277/14, 304/6, 331/14, 333/14, 300/13, 301/13, 305/6, 302/13, 115, 47/34, 79/35, 80/35, 55/38,

49/1, 103/2, 85/2, 26, 88/8, 348/248, 93/12, 132/15, 85/3, 141/24, 259/1,

- obręb Leśna -  94/3, 89/1, 120.  

Działki  na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- obręb Olesno -  4294, 4295, 4316, 4317, 4321, 4322, 4325, 5422/1, 4362/2,

4372, 4376, 4375, 4382, 4434/5, 5416/2, 4293, 4297, 4299, 4302, 4303, 4304,

5411/3, 5411/6, 4959, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 5002, 5003, 5004,

5005, 5007, 5015/2, 5022, 5023, 5025, 5028, 5029, 5030, 5031, 5033, 5034,

5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5041, 5042, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5259,

4946,

- obręb Wachowice - 226/15,

- obręb Wysoka - 352/16, 128/17, 234/16.

          Planowane prace obejmą następujący zakres - rozbudowę drogi na odcinku o orientacyjnej długości ok. 4,68 km, a w szczególności:

- wymianę konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni do 6,5 m,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m od km 1+450 do km 4+725, 

- przebudowę skrzyżowań (z ulicą Wiśniową, Wysoką i Kukuczki) - budowę i przebudowę oświetlenia,

- budowę/przebudowę rowu,

- wykonanie zatok autobusowych, 

- budowę i przebudowę przepustów na zjazdach do posesji,

- przebudowę przepustów pod drogą,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

         Teren planowanego przedsięwzięcia to teren istniejącej drogi wojewódzkiej DW 901 biegnącej przez teren miejscowości Olesno, Wachowice, Wysoka, Leśna w Gminie Olesno, w Powiecie Oleskim. Droga wojewódzka nr 901 relacji Olesno – Dobrodzień- Gliwice przebiega przez cały teren Gminy Olesno. Analizowany odcinek drogi to odcinek o długości ok. 4,68 km usytuowany w rejonie ronda łączącego drogę nr 11 i drogę nr 494 w miejscowości Olesno. Początkowy odcinek ma miejsce w km 0+045. Wzdłuż drogi występują zabudowania mieszkalne, tereny łąk i pól uprawnych, oraz tereny leśne. Końcowy odcinek drogi ma miejsce w km drogi 4+ 725 w rejonie terenów niezabudowanych, charakteryzujący się występowaniem terenów leśnych.  Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej przecina bądź też styka się z następującymi drogami:   ul. Wachowska, Sportowa, ul. Rodziny Ligendzów, ul. Michałka, ul. Graniczna, ul. Wiśniowa, ul. Kuczki.

          Realizacja inwestycji jaką jest przebudowa DW 901 ma na celu poprawę warunków ruchu pojazdów w układzie drogowym funkcjonującym na terenie Powiatu Oleskiego, dostosowanie sieci drogowej do ciągłego wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Realizacja inwestycji drogowej z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii będzie powodować, iż warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie ulegną poprawie oraz nastąpi zmniejszenie emisji spalin i hałasu.  Realizacja rozbudowy drogi odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane obowiązującym prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. 

          Rozbudowywana droga w fazie realizacji wymagać będzie zaopatrzenia w:

- wodę na cele bytowe;

- energię elektryczną dla części administracyjno-socjalnej i oświetlenie placu budowy;

- paliw napędowych dla pojazdów i maszyn budowlanych.

Na obecnym etapie ilości mediów i materiałów eksploatacyjnych nie są możliwe do określenia. Będą zależne od technologii przyjętej przez wykonawcę. Analizowana inwestycja w fazie realizacji wymagać będzie następujących, podstawowych materiałów budowlanych:

- kruszywa budowlane;

- stal;

- beton;

- asfalt.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 i w § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 22 lipca 2016 roku  Nr III.6220.11.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.256.2016.AW. z dnia 9 sierpnia 2016 roku (data wpływu) wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ.9022.3.21.2016.BK z dnia 12 sierpnia 2016 roku (data wpływu)  nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2016 roku, nr III.6220.11.2016, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantu przedsięwzięcia wskazanego przez inwestora wykazała, że rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa,  zagrodowa , tereny rolne i leśne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 22 lipca 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.11.2016 z dnia 05 sierpnia 2016 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

          Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 w Gminie Olesno  w Powiecie Oleskim.  W ramach zamierzenia inwestycyjnego, objętego wnioskiem, planuje się rozbudowę istniejącego odcinka drogowego Olesno – Nowy Wachów od km 0+045 do km 4+725.

           Planowane prace obejmą następujący zakres - rozbudowę drogi na odcinku o orientacyjnej długości ok. 4,68 km, a w szczególności:

- wymianę konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni do 6,5 m,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m od km 1+450 do km 4+725, 

- przebudowę skrzyżowań (z ulicą Wiśniową, Wysoką i Kukuczki) - budowę i przebudowę oświetlenia,

- budowę/przebudowę rowu,

- wykonanie zatok autobusowych, 

- budowę i przebudowę przepustów na zjazdach do posesji,

- przebudowę przepustów pod drogą,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

         Teren planowanego przedsięwzięcia to teren istniejącej drogi wojewódzkiej DW 901 biegnącej przez teren miejscowości Olesno, Wachowice, Wysoka, Leśna w Gminie Olesno, w Powiecie Oleskim. Droga wojewódzka nr 901 relacji Olesno – Dobrodzień- Gliwice przebiega przez cały teren Gminy Olesno. Analizowany odcinek drogi to odcinek o długości ok. 4,68 km usytuowany w rejonie ronda łączącego drogę nr 11 i drogę nr 494 w miejscowości Olesno. Początkowy odcinek ma miejsce w km 0+045. Wzdłuż drogi występują zabudowania mieszkalne, tereny łąk i pól uprawnych, oraz tereny leśne. Końcowy odcinek drogi ma miejsce w km drogi 4+ 725 w rejonie terenów niezabudowanych, charakteryzujący się występowaniem terenów leśnych.  Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej przecina bądź też styka się z następującymi drogami:   ul. Wachowska, Sportowa, ul. Rodziny Ligendzów, ul. Michałka, ul. Graniczna, ul. Wiśniowa, ul. Kuczki.

          Realizacja inwestycji jaką jest przebudowa DW 901 ma na celu poprawę warunków ruchu pojazdów w układzie drogowym funkcjonującym na terenie Powiatu Oleskiego, dostosowanie sieci drogowej do ciągłego wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Realizacja inwestycji drogowej z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii będzie powodować, iż warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie ulegną poprawie oraz nastąpi zmniejszenie emisji spalin i hałasu.  Realizacja rozbudowy drogi odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane obowiązującym prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. 

          Rozbudowywana droga w fazie realizacji wymagać będzie zaopatrzenia w:

- wodę na cele bytowe;

- energię elektryczną dla części administracyjno-socjalnej i oświetlenie placu budowy;

- paliw napędowych dla pojazdów i maszyn budowlanych.

          Na obecnym etapie ilości mediów i materiałów eksploatacyjnych nie są możliwe do określenia. Będą zależne od technologii przyjętej przez wykonawcę. Analizowana inwestycja w fazie realizacji wymagać będzie następujących, podstawowych materiałów budowlanych:

- kruszywa budowlane;

- stal;

- beton;

- asfalt.