Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci wodociągowej w m. Olesno ul. Sosnowa i ul. Siedmiu Źródeł

Olesno, dnia 06.09.2016 r.

Nr K.ZP.271.10.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Budowa sieci wodociągowej w m. Olesno ul. Sosnowa i ul. Siedmiu Źródeł.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 150601677, NIP: 576 – 14 – 49 – 495

Poczta elektroniczna:

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w m. Olesno ul. Sosnowa i ul. Siedmiu Źródeł.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).
 4. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
 5. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy.
 6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 8. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

 1. Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych Budowa sieci wodociągowej w m. Olesno ul. Sosnowa i ul. Siedmiu Źródeł.w terminie do dnia 19.09.2016 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 2 roboty w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu sieci wodociągu lub sieci kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda

 

Uwaga: 

a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i  wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; 

 

 1. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

 

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( 100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).
 4. Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

 1. Dodatkowe informacje.
 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego kosztorysu ofertowego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

 1. w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

 1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

PDFSTWiOR.pdf
PDFrys.3.2.pdf
PDFrys.3.1.pdf
PDFrys.2.pdf
PDFrys.1.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFProjekt bud.-wyk. + załączniki.pdf
DOC1.3 wykaz osób.doc
DOC1.2 wykaz robót.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc
 

 

 

Kierownik ZWiK

 

Gerard Ligus