Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenoterapia

Olesno, dnia 07.09.2016 r.

Nr IX.23.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenoterapia

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn: Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenoterapia w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres zamówienia:

 1. Gra edukacyjna – Zawody i ich atrybuty, opis: 3 scenariusze gier, 48 twardych plakietek oraz instrukcję gry z opisem 3 gier edukacyjnych, ilość sztuk 5.
 2. Gra edukacyjna – Bystre oczko, opis: 210 elementów,  ilość sztuk 3.
 3. Gra logiczna – MEMO przestrzenne, w świecie zwierząt,  ilość sztuk 3.
 4. Gra edukacyjna – DIFFERENTO, opis: 30 kolorowych par obrazków, 12 kart punktujących 9 x 9 cm, kartonowe pudełko,  ilość sztuk 1.
 5. Plansza miasto, opis: wymiary minimalne 140 x 140 cm, szpilki oraz torba do przechowywania, Dodatkowo 10 kolorowych pól na obrzeżu planszy posiada swoje odpowiedniki na planszy,  ilość sztuk 1.
 6. Piankowa kostka Gacek, opis: Kolorowe elementy pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, 13 szt. elementów o różnych kształtach zachęcają dzieci do zabawy w grupie i aktywizują do zabaw konstrukcyjnych, wym. po złożeniu 90 x 90 x 120 cm,  ilość sztuk 1.
 7. Mozart dla umysłu dziecka, płyta cd z muzyką relaksacyjną, ilość sztuk 4.
 8. Zestaw instrumentów muzycznych: cymbałki, trójkąt, kastaniety, tamburyn, ilość sztuk: 1.
 9. Piaskownica, opis: stolik piaskownica w kształcie sześcianu, wykonany z drewna o wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 60 cm, stabilne krzyżakowe drewniane nogi, drewniany pojemnik przymocowany na stałe, wysokość pojemnika min. 10 cm nie wyższa niż 12 cm, do zestawu dołączona pokrywa, piaskownica wypełniona specjalną masą o wadze 10 kg, niewysychająca substancja na bazie piasku przeznaczona do użytku wewnętrznego o do zabawy dotykowej, produkt atestowany, ilość sztuk: 1.
 10. Gra: „Kółko krzyżyk”, drewniana gra, wymiary min. planszy: 17x17 cm.
 11. Abecadło, opis: Abecadło kieszonkowe składa się z 25 sześcianów-klocków o bokach nie większych niż 3 cm. Klocki zawierają 150 liter. Abecadło zawiera znaki polskie: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie. Samogłoski i spółgłoski rozróżnione kolorami czerwonym i niebieskim, co jest niezbędne do opanowania umiejętności czytania przez dzieci z dysfunkcjami przy pomocy obrazowego schematem wyrazu.
 12. Kule rehabilitacyjne, W komplecie 6 szt: 2 x 0,5 kg (kule czarne), 2 x 0,75 kg (kule zielone), 1 x 1 kg (kula czarna), 1 x 1,5 kg (kula zielona).
 13. Gąsienice: pomoc dydaktyczna, Wymiary tuby: 31 cm x 12.5 cm x 12.5 cm, Waga: 0.85 kg.
 14. Klocki korbo: zestaw złożony 320 klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się konstrukcji.
 15. Tangalo: tangram pobudzający dzieci do logicznego myślenia, rozwijający wyobraźnię, starochińska gra, mozaika złożona z 7 części - "tanów", z których trzeba ułożyć zadane figury i obrazki.

 

Kod CPV:

39162100-6         Pomoce dydaktyczne

39162110-9         Sprzęt dydaktyczny

37524100-8         Gry edukacyjne

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016 r.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy. (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

Ilona Bil – tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek – tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 15.09.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Załączniki

DOC1.1 formularz.doc (255,50KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.23.16

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenoterapia

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 4.308,97/5.300,00 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 08.09.2016 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert: 15.09.2016 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Email

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

UNITRON Tadeusz Robaszewski

47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Matejki 15

 

14.09.2016

nie dotyczy

nie

 

 

 1. Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty

1

UNITRON Tadeusz Robaszewski

47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Matejki 15

5293,00

100

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:

 

UNITRON Tadeusz Robaszewski

47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Matejki 15

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki