Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – fizjoterapia oraz  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Nr IX.24.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn.: Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – fizjoterapia oraz  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia są: Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – fizjoterapia w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zamówienie obejmuje 2 zadania częściowe:

 

 1. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – fizjoterapia dla szkoły podstawowej w Sowczycach

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 60 h;

 

 1. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla szkoły podstawowej w Wachowie

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 120 h;

 

Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut.

Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi, w której szczegółowo zostaną zawarte warunki realizacji.

 

Kod CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 01.10.2016 r. - 30.06.2017 r.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- spełniający wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.),

- posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

- przedstawią osoby wyznaczone do realizacji zamówienia oraz stopnień awansu zawodowego  wraz z numerem telefonu kontaktowego do nauczyciela prowadzącego

- przedstawią osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Kopia uprawnień.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

Ilona Bil – tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek – tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 16.09.2016 r.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:         cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

           

§ 9.

Załączniki

 

DOCZałącznik nr 1.doc (243,50KB)
 

 

 

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki