Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

Olesno, dnia 12.09.2016 r.

           

Nr IX.25.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

  1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres zamówienia:

 

Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszania

Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego i estetycznego tworzywa sztucznego:
 

Zawiera:

linijkę o długości 100 cm

ekierkę 60 stopni  60cm

ekierkę 45 stopni  60cm

kątomierz 180 stopni 50cm

cyrkiel z przyssawkami

wskaźnik o długości 100 cm

 Wymiary tablicy:

102cm x 55cm

Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone są w uchwyty.

Kolor przyrządów biały, linijka biało – czerwono – czarna.


 

Klepsydry duże – zestaw – 5 zestawów

Waga produktu: 0,65 g,

Klepsydry odróżniają się od siebie kolorem piasku i pokrywką:

10 minut (czerwona),

5 minut (zielona),

3 minuty (żółta),

1 minuta (niebieska)

30 sekund (czarna). 5 szt.

wys. 9 cm; czas: 30 s oraz 1, 3, 5 i 10 min

Mały zestaw manipulacyjny do budowy brył. Zometool Creator 1

Zestaw pozwala konstruować ciekawe figury oraz bryły geometryczne. Podstawowym elementem systemu jest kula, której siatka tworzy 3 róże typy otworów, w które wkłada się 3 różne typy pręcików w 3 różnych długościach.

Typy pręcików dostępnych w systemie Creator, każdy w 3 długościach:

niebieski – prostokątny,

żółty- trójkątny,

czerwony – pięciokątny

W skład zestawu Creator 1 wchodzi:

niebieski – prostokątny,  30 x 3 długości

żółty - trójkątny,  20 x 3 długości

czerwony – pięciokątny, 12 x 3 długości

kule – 60sztuk

Razem: 246 elementów zapakowanych w plastikowym pudełku.

 

Zestaw pięciu plansz do matematyki

Matematyka szkoła podstawowa klasy IV-VI (5 plansz )

Plansze dydaktyczne pomocne podczas nauki matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Zestaw składa się z 5 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe plansz o wymiarach 70cm x 100cm. 
Tematyka plansz:

Działania na liczbach i wyrażeniach. Cechy podzielności liczb naturalnych.

Ułamki.

Pola i obwody figur płaskich.

Pola i objętości figur przestrzennych.

Wielościany foremne i ich siatki.

 

Kalkulator biurowy (np. Casio gr-12 lub równoważny)

Specyfikacja techniczna i możliwości obliczeniowe

Podwójna pamięć

Obliczanie marży MU

Klawisz cofania ostatniej cyfry

Klawisz zmiany znaku +/-

Zaokrąglanie wyników

Podwójne zasilanie

Duży ekran LCD

Nowoczesny design dla wymagających

Antypoślizgowy spód kalkulatora dla lepszej stabilności

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 209x155x34,7

Gwarancja: 24 miesiące

Instrukcja: język polski

Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w treści niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Kod CPV:

39162100-6         Pomoce dydaktyczne

39162110-9         Sprzęt dydaktyczny

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy. (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

  1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

Ilona Bil - tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek - tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  - tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

  1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 19.09.2016 r.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

  1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
  3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Załączniki

 

DOCX1.1 formularz-matematyka.docx
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 19.09.2016 r.

Nr IX.25.16

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający zawiadamia, że zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki zostało unieważnione.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki