Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biegły rewident w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023

Olesno, dnia 12.09.2016 r.

Nr IX.03.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pn.: Biegły rewident w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach: Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania okresowego/końcowego z wykonania projektu zawierającego wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023”.

 

Wstępna Specyfikacja:

Sprawozdanie okresowe/końcowe będzie rozliczeniem wydatków i będzie zawierało zestawienie dokumentów księgowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji będzie protokół z kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta.

Wykonawca będzie poinformowany o konieczności sporządzenia sprawozdania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Kod CPV:

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: do 5 grudnia 2016 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
 1. są uprawnione do  badania  sprawozdania  finansowego,  zgodnie  z  ustawą  z dnia  7 maja  2009  r.  o  biegłych  rewidentach  i  ich  samorządzie,  podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649 ze zmianami),
 2. spełniają  warunki  do  wyrażania  bezstronnej i niezależnej  opinii  o  sprawozdaniu  finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.
 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Formularz ofertowy
  2. Kopia uprawnień

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespół ds. projektu:

Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy, tel. 34/350 91 75

Ilona Bil - tel. 34/350 91 73,od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek - tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek- tel. 34/350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 21.09.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena - 100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Załączniki

XLSXzałączniki nr 3.xlsx (25,62KB)
DOCXzalacznik nr 2.docx (45,19KB)
DOCXzalacznik nr 1.docx (45,66KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.03.16

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia:

Biegły rewident w ramach realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 12.000,00 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 13.09.2016 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert: 21.09.2016 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Email

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Audyt SF sp. z o.o.

47-206 Kędzierzyn – Koźle, ul. Litewska 24

audyt@audytsf.pl

16.09

tak

tak

2

Audyt FS. sp. z o.o.

90-509 Łódź, ul. M. Kopernika 22

biuro@audytfs.pl

19.09

tak

tak

3

Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o., sp. k.

40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4

grupa@gumulka.pl

20.09

tak

tak

4

Audit Lab sp. z o.o.

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 15/7

audit lab@auditlab.pl

20.09

tak

tak

5

FK Financial Consulting sp. z o.o.

02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 31 lok. 110 

michal.fibich@fkfc.pl

20.09

tak

tak

 

 

 1. Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty

1

Audyt SF sp. z o.o.

47-206 Kędzierzyn – Koźle, ul. Litewska 24

1.700,0/2.091,00

46,47

2

Audyt FS. sp. z o.o.

90-509 Łódź, ul. M. Kopernika 22

1.200,00/1.476,00

65,84

3

Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o., sp. k.

40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4

2.380,00/2.927,40

33,19

4

Audit Lab sp. z o.o.

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 15/7

3.165,00/3.892,95

24,96

5

FK Financial Consulting sp. z o.o.

02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 31 lok. 110 

790,00/971,70

100

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:

 

FK Financial Consulting sp. z o.o.

02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 31 lok. 110 

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki