Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia : Przebudowa drogi powiatowej 1934 O, DW487 - Kolonia Biskupska - Radłów - Wichrów - gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595

Olesno, dnia 14 września 2016 roku

 

NR III.6220.14.2016

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Oleskiego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O, DW487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595 bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW487 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O, DW487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595 bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW487.

 

 

UZASADNIENIE

 

           Powiat Oleski wystąpił w dniu 07 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O, DW487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595 bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW487. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

            Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O DW 487-Kolonia Biskupska –Radłów- Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/ od km 0+010 do km 4+595. Droga powiatowa klasy G jednojezdniowa prowadzi ruch lokalny. Przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu konstrukcji drogi w celu zwiększenia nośności do 100 KN/oś dla ruchu KR-3, wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni na szerokości 1 m. poprzez wykonanie podbudowy z kamienia łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm oraz warstwy kamienia łamanego warstwa górna o grubości 10 cm . Dodatkowa podbudowa na poszerzeniu zostanie zaklinowana masa asfaltobetonową o gr. 4cm. Na tak przygotowaną nawierzchnię zostanie ułożona nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 6 cm  i szerokości 6,20 mb oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych AC8S –warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości 6,0 mb. Dodatkowo zostaną odtworzone istniejące rowy, ścinka zawyżonych poboczy, uzupełnienie istniejących poboczy karczowaniu krzewów i samosiejek na całej długości drogi. W miejscowości Kolonia Biskupska na długości 420 mb wykonany zostanie remont istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 mb polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz ścieku drogowego betonowego o szerokości 30 cm. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej znajduje się na gruntach należących do Powiatu Oleskiego ,Skarbu Państwa. Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi. Na przedmiotowym odcinku o długości 4585 m występują włączenia dróg polnych, leśnych i dojazdowych do posesji oraz do pól.  Na całym odcinku przebudowywanej drogi istniejące rowy przydrożne o przekroju trapezowym, szerokość dna 40cm pochylenie skarp 1:1,5 zostaną odmulone o średnią grubość namułu 40cm.   Projektuje się również przebudowanie zjazdów na drogi gruntowe.  

W obrębie projektowanej drogi  występują  instalacje podziemne:

- wodociąg,

     - kabel energetyczny,

     - kabel telekomunikacyjny,

urządzenia te nie kolidują z projektowaną przebudową drogi.

          Obiekt budowlany – droga o powierzchni 36760 m2 znajduje się na terenie gminy Olesno na długości 2500 mb od km 0+010 do km 2+510  oraz gminy Radłów na długości 2085 mb. od km 2+510 do km 4+595. Początek przebudowywanej drogi to granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487 poza m. Olesno, dalej droga przebiega przez miejscowość Kolonia Biskupska do skrzyżowania z drogą wiodącą do Kościelisk.

Droga przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na działkach :

Gmina Olesno – dz. nr 35 km. 17 obręb Świercze, dz. nr 35 km. 18 obręb Świercze.

Gmina Radłów – dz. nr 603 km. 16 obręb Radłów, dz. nr 27 km. 1 obręb Kolonia Biskupska, dz. nr 159 km. 1, dz. nr 152 km. 1, dz. nr 151 km. 1, dz. nr 142 km.1, dz. nr 143 km. 1, dz. nr 129 km. 1, dz. nr 3 km. 1 ,dz. nr 5 km.1, dz. nr 8 km.1, dz. nr 11km.1 obręb Kolonia Biskupska.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 15,00 do 12,00 m. Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi 5,50 mb . Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest mocno odkształcona i znajdują się w niej ubytki i spękania.

          Istniejącą szatę roślinną stanowi zieleń przydrożna: krzewy i samosiejki z gatunku lipa, brzoza, akacja, sosna, dąb. Wielkość ich nie wymaga uzyskania zezwolenia na ich wycinkę.

         Przebudowa prowadzona będzie bez naruszania gruntów prywatnych przyległych do projektowanej drogi. Projektowaną niweletę drogi  poprowadzono  po  rzędnych  istniejącej niwelety podwyższoną średnio o 11 cm z uwagi na projektowane ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. 

Zaprojektowano przekrój daszkowy o spadku poprzecznym 2% , jezdnia  szerokości 6,0 m, pobocza gruntowe obustronne szerokości po 1.30 m (min.)  i  spadku poprzecznym 4%.

Na łukach poziomych zaprojektowano spadek jednostronny wewnętrzny 2%.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- (DZ. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

 • Klasa drogi ,,G’’ (główna)
 • Prędkość projektowa 60km/h
 • Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu 100 KN.
 • Grupa nośności podłoża dla warunków wodnych dobrych  G-1
 • Wskaźnik zagęszczenia 1,00
 • Wtórny moduł sprężystości 100MPa
 • Kategoria ruchu KR 3
 • Okres eksploatacji 20 lat
 • Szerokość nawierzchni  jezdni  6,00 m 

Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni na szerokości 1 m z podbudowy z kamienia łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm oraz warstwy kamienia łamanego warstwa górna o grubości 10 cm . Dodatkowa podbudowa zostanie zaklinowana masą asfaltobetonową o gr. 4cm. Na tak przygotowaną nawierzchnię zostanie ułożona nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W- warstwa wiążąca o grubości 6 cm  i szerokości 6,20 mb oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych AC8S –warstwa ścieralna o grubości 5 cm i szerokości 6,0 mb.

Pobocza obustronne gruntowe o szer. min. 1,30 cm. Na zjazdach z projektowanej drogi na drogi gruntowe dojazdowe do pól oraz na zjazdach do pól, lasu i do posesji zaprojektowano podbudowę tłuczniową gr.20cm

W miejscowości Kolonia Biskupska na długości 420 mb wykonany zostanie remont istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 mb polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm oraz wykonaniu ścieku z kostki betonowej o szerokości 0,30 mb.

           Na całym odcinku przebudowywanej drogi istniejące rowy przydrożne o przekroju trapezowym szerokość dna 40cm pochylenie skarp 1:1.5 zostaną odmulone o średnią grubość namułu 40cm. Projektowana inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, a jednocześnie poprawi standard użytkowania tego odcinka drogi wszystkim użytkownikom ruchu komunikacyjnego, ureguluje spływ wód opadowych z jezdni.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 i w § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 01sierpnia 2016 roku  Nr III.6220.14.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (po przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie), o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.273.2016.AW z dnia 10 sierpnia 2016 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ.9022.3.21.2016.BK z dnia 08 sierpnia 2016 roku (data wpływu 10 sierpnia 2016 roku) wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantu przedsięwzięcia wskazanego przez inwestora wykazała, że przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O, DW487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595 bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW487  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa,  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O, DW487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. Śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595 bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW487  ” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadomiłem za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 01 sierpnia 2016 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta.

         Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń  należące do Gminy Olesno, w miejscu inwestycji,

-Powiat Oleski.

KD/RA