Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia OOŚ dla budowy ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż DK11 (I etap: od DP 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku)

Olesno, dnia 21 września 2016 roku

 

NR III.6220.12.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracownia Projektowa „PROKOM”, pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 07 lipca 2016 roku (data wpływu) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku), 

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku).

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Kazimierz Kurowski, właściciel Pracowni Projektowej „PROKOM”, pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpił w dniu 07 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku). Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

            Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku od drogi powiatowej nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku. Ścieżkę rowerową planuje się zrealizować na odcinku w km ok. 511+680,00 - 512+364,00 oraz w km ok. 512+593,46 - 513+340,00.  Projektowana ścieżka posiadać będzie szerokość ok. 3,0 m. Ścieżkę zaplanowano po prawej stronie DK 11. Łącznie powstanie ścieżka rowerowa na odcinku o długości ok. 1,4 km. W ramach projektu inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować:

• budowę ścieżki rowerowej o szerokości ok. 3,0 m,

• budowę zjazdów na posesje i pola,

• budowę kanalizacji deszczowej,

• budowę drenu francuskiego,

• budowę zatok autobusowych,

• poszerzenie istniejącej jezdni o ok. 0,5 m,

• budowę kanału technologicznego,

• wycinkę drzew.

           Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Olesno, w powiecie oleskim w miejscowości Grodzisko. Miejscowość Grodzisko położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na trasie pomiędzy Olesnem a Lublińcem.

          Powierzchnia przedsięwzięcia ok. 0,61 ha, powierzchnia poszerzenia jezdni ok. 0,07 ha, powierzchnia ścieżki rowerowej ok. 0,42 ha, powierzchnia zjazdów na posesje i pola ok. 0,12 ha.

          Droga krajowa nr 11 - ul. Lubliniecka w ciągu której ma powstać ścieżka  rowerowa posiada szerokość ok. 6,5 m. W miejscu projektowanej ścieżki znajduje się obecnie pobocze gruntowe o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m. Po prawej stronie poboczy przebiegają rowy drogowe, za nimi zabudowa mieszkaniowa. Odcinek w którym ścieżka rozpoczynać będzie swój przebieg znajduje się w okolicy drogi powiatowej nr 1942O, natomiast koniec odcinka stanowi rejon ul. Łukowej. W pasie drogi DK 11 oraz jej sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:

• sieć wodociągowa

• napowietrzna linia energetyczna,

• oświetlenie uliczne.

           W obszarze bezpośredniego terenu planowanej inwestycji występują ruderalne gatunki roślin, gatunki roślinności synantropijnej towarzyszącej człowiekowi. Są to gatunki wyrastające w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, głównie na poboczach dróg. Roślinność terenu inwestycji nie odznacza się większymi wartościami przyrodniczymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych w Polsce ochroną ścisłą ani częściową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz. U. 2014 r., Poz. 1409]. Wszystkie stwierdzone rośliny należą do pospolitych gatunków krajowych. Te same gatunki występują na terenie sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia, tak więc badana powierzchnia pod względem składu gatunkowego nie różni się znacznie od bezpośrednio otaczających ją terenów. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

          W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch  rowerowy, co zwiększy bezpieczeństwo na tym odcinku trasy. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy. Przy budowie i ścieżki rowerowej wykorzystuje się następującą technologię robót:

• przygotowanie terenu - usunięcie humusu,

• wywóz mas ziemnych,

• frezowanie nawierzchni,

• dostarczenie materiałów budowlanych i nawierzchniowych,

• wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki,

• wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca z pospółki, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem, podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna,

• wykonanie konstrukcji ścieżki: warstwa odsączająca z pospółki, podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

• zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki. 

          Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego lub ręcznie, w zakresie następujących branż:  

• drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni; budowa ciągów  rowerowych, 

• sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego ze ścieżką,

• zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem. 

          Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

• roboty przygotowawcze (wycinka zieleni),

• roboty rozbiórkowe,

• roboty ziemne,

• roboty nawierzchniowe,

• roboty brukarskie,

• roboty budowlane,

• ułożenie nawierzchni. 

          Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak:  • koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

• spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

• walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

• frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

• rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

           Odwodnienie ścieżki rowerowej odbywać się będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. W projekcie przewidziano również budowę drenu francuskiego.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 15 lipca 2016 roku Nr III.6220.12.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.249.2016.IOC z dnia 12 sierpnia 2016 roku (data wpływu 16 sierpnia 2016 roku) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-23/16 z dnia 27 lipca 2016 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.12.2016, z dnia 19 września 2016 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym  usytuowana będzie ścieżka rowerowa,  po zrealizowaniu inwestycji, nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku),  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942 O do ul. Łukowej w Grodzisku)”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 15 lipca 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Pan Kazimierz Kurowski, Pracownia Projektowa PROKOM.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.12.2016 z dnia 21 września 2016 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

    Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku od drogi powiatowej nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku. Ścieżkę rowerową planuje się zrealizować na odcinku w km ok. 511+680,00 - 512+364,00 oraz w km ok. 512+593,46 - 513+340,00.  Projektowana ścieżka posiadać będzie szerokość ok. 3,0 m. Ścieżkę zaplanowano po prawej stronie DK 11. Łącznie powstanie ścieżka rowerowa na odcinku o długości ok. 1,4 km. W ramach projektu inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować:

• budowę ścieżki rowerowej o szerokości ok. 3,0 m,

• budowę zjazdów na posesje i pola,

• budowę kanalizacji deszczowej,

• budowę drenu francuskiego,

• budowę zatok autobusowych,

• poszerzenie istniejącej jezdni o ok. 0,5 m,

• budowę kanału technologicznego,

• wycinkę drzew.

           Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Olesno, w powiecie oleskim w miejscowości Grodzisko. Miejscowość Grodzisko położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na trasie pomiędzy Olesnem a Lublińcem.

          Powierzchnia przedsięwzięcia ok. 0,61 ha, powierzchnia poszerzenia jezdni ok. 0,07 ha, powierzchnia ścieżki rowerowej ok. 0,42 ha, powierzchnia zjazdów na posesje i pola ok. 0,12 ha.

          Droga krajowa nr 11 - ul. Lubliniecka w ciągu której ma powstać ścieżka  rowerowa posiada szerokość ok. 6,5 m. W miejscu projektowanej ścieżki znajduje się obecnie pobocze gruntowe o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m. Po prawej stronie poboczy przebiegają rowy drogowe, za nimi zabudowa mieszkaniowa. Odcinek w którym ścieżka rozpoczynać będzie swój przebieg znajduje się w okolicy drogi powiatowej nr 1942O, natomiast koniec odcinka stanowi rejon ul. Łukowej. W pasie drogi DK 11 oraz jej sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:

• sieć wodociągowa

• napowietrzna linia energetyczna,

• oświetlenie uliczne.

           W obszarze bezpośredniego terenu planowanej inwestycji występują ruderalne gatunki roślin, gatunki roślinności synantropijnej towarzyszącej człowiekowi. Są to gatunki wyrastające w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, głównie na poboczach dróg. Roślinność terenu inwestycji nie odznacza się większymi wartościami przyrodniczymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych w Polsce ochroną ścisłą ani częściową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz. U. 2014 r., Poz. 1409]. Wszystkie stwierdzone rośliny należą do pospolitych gatunków krajowych. Te same gatunki występują na terenie sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia, tak więc badana powierzchnia pod względem składu gatunkowego nie różni się znacznie od bezpośrednio otaczających ją terenów. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

          W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch  rowerowy, co zwiększy bezpieczeństwo na tym odcinku trasy. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy. Przy budowie i ścieżki rowerowej wykorzystuje się następującą technologię robót:

• przygotowanie terenu - usunięcie humusu,

• wywóz mas ziemnych,

• frezowanie nawierzchni,

• dostarczenie materiałów budowlanych i nawierzchniowych,

• wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki,

• wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca z pospółki, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem, podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna,

• wykonanie konstrukcji ścieżki: warstwa odsączająca z pospółki, podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

• zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki. 

          Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego lub ręcznie, w zakresie następujących branż:  

• drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni; budowa ciągów  rowerowych, 

• sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego ze ścieżką,

• zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem. 

          Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

• roboty przygotowawcze (wycinka zieleni),

• roboty rozbiórkowe,

• roboty ziemne,

• roboty nawierzchniowe,

• roboty brukarskie,

• roboty budowlane,

• ułożenie nawierzchni. 

          Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak:  • koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

• spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

• walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

• frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

• rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

           Odwodnienie ścieżki rowerowej odbywać się będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. W projekcie przewidziano również budowę drenu francuskiego.