Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu Przeprowadzenia OOŚ dla rozbudowy skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej

Olesno, dnia 21 września 2016 roku

 

NR III.6220.13.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracownia Projektowa „PROKOM”, pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 07 lipca 2016 roku (data wpływu) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej,

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Kazimierz Kurowski, właściciel Pracowni Projektowej „PROKOM”, pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpił w dniu 07 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

           Przedmiotem opracowania jest rozbudowa skrzyżowania DK 11 - ul. Lublinieckiej z drogą gminną nr 1012310 - ul. Wygodzką w m. Grodzisko oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę 582/19. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa w ciągu DK 11 - ul. Lublinieckiej. Rozbudowa skrzyżowania trójwlotowego zwykłego DK 11 z drogą gminną nr 1012310 przewiduje skanalizowanie skrzyżowania z przesunięciem wlotu z ul. Wygodzkiej do kąta prostego.  Łącznie do rozbudowy planuje się przeznaczyć drogi na odcinku ok. 0,4 km. Na DK 11 zaprojektowano pas lewoskrętu z wyspą kryjącą oraz wyspą azylu dla pieszych i rowerzystów. Na wlocie ul. Wygodzkiej po stronie prawej i w rejonie przejścia dla pieszych po stronie lewej zaprojektowano ścieżkę rowerową, natomiast po stronie lewej powstanie pobocze gruntowe i wyspa azylu dla pieszych i rowerzystów w kształcie łezki.  

            Dla przeznaczonego do rozbudowy skrzyżowania DK 11, planowanej budowy zjazdu publicznego i budowy ścieżki rowerowej inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować: 

• rozbiórkę (frezowanie) istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

• budowę nowej nawierzchni jezdni,

• rozbudowę skrzyżowania DK 11 - ul. Lublinieckiej z drogą gminną nr 1012310  - ul. Wygodzką,

• budowę zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę 582/19,

• utwardzenie istniejących zjazdów na posesje,

• odmulenie rowów,

• budowę ścieżki rowerowej o szerokości ok. 3,0 m,

• budowę poboczy z ulepszonego kruszywa o szerokości ok. 2,0 m,

• budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m,

• budowę pasa lewoskrętu z wyspą kryjącą,

• budowę wyspy azylu dla pieszych i rowerzystów,

• organizację przejść dla pieszych,

• miejscowe poszerzenie jezdni,

• humusowanie i obsianie trawą skarp i przeciwskarp,

• budowę kanalizacji deszczowej,

• budowę drenu francuskiego,

• wycinkę drzew. 

 Projektowane parametry techniczne DK 11:

• droga krajowa nr 11 - klasy GP (główna ruchu przyspieszonego),

• prędkość projektowa - 70 km/h,

• kategoria ruchu - KR-5,

• obciążenie 115 kN/oś,

• szerokość jezdni o szerokości ok. 7,00 m,

• lewostronne  pobocze gruntowe o szerokości ok. 1,50 m,

• prawostronna ścieżka rowerowa o szerokości 3,00m. 

            Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Olesno, w powiecie oleskim w miejscowości Grodzisko. Miejscowość Grodzisko położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na trasie pomiędzy Olesnem a Lublińcem.

            Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą gminną nr 1012310, budowę zjazdu publicznego i budowę ścieki rowerowej o ogólnej powierzchni utwardzonej: 

- powierzchnia przedsięwzięcia ok. 0,34 ha,

- powierzchnia istniejącej jezdni ok. 0,14 ha,

- powierzchnia poszerzenia jezdni ok. 0,1 ha,

- powierzchnia ścieżki rowerowej ok. 0,03 ha,

- powierzchnia wyspy kryjącej i wysp azylu ok. 0,005 ha,

- powierzchnia zjazdu na stację paliw ok. 0,015 ha,

- powierzchnia poboczy ok. 0,041 ha,

- powierzchnia zjazdów na posesje ok. 0,006 ha.

           Droga krajowa nr 11 - ul. Lubliniecka na przedmiotowym odcinku charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

• jezdnia szerokości ok. 6,2 - 6,4 m,

• obustronne pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m,

• obustronne rowy drogowe. 

            Teren po lewej stronie DK 11, czyli po stronie planowanej do budowy stacji paliw stanowią łąki i pola uprawne. Po przeciwnej stronie występuje zabudowa domów jednorodzinnych.  W pasie drogi oraz jej sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:

• sieć wodociągowa,

• napowietrzna linia energetyczna,

• oświetlenie uliczne.

           W obszarze bezpośredniego terenu planowanej inwestycji występują ruderalne gatunki roślin, gatunki roślinności synantropijnej towarzyszącej człowiekowi. Są to gatunki wyrastające w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, głównie na poboczach dróg, śmietniskach i terenach silnie zdegradowanych. Roślinność terenu inwestycji nie odznacza się większymi wartościami przyrodniczymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie występują chronione gatunki roślin objętych w Polsce ochroną ścisłą ani częściową wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz. U. 2014 r., Poz. 1409]. Wszystkie stwierdzone rośliny należą do pospolitych gatunków krajowych. Te same gatunki występują na terenie sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia, tak więc badana powierzchnia pod względem składu gatunkowego nie różni się znacznie od bezpośrednio otaczających ją terenów. W związku z realizacją przedsięwzięcia konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

             W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch drogowy, pieszy i rowerowy, co zwiększy to bezpieczeństwo w rejonie projektowanego skrzyżowania. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy. 

Przy rozbudowie skrzyżowania i ścieżki rowerowej wykorzystuje się następującą technologię robót:

• frezowanie nawierzchni,

• wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

• wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami kolejno: piasku średnioziarnistego jako warstwy odsączającej, następnie mieszanki związanej cementem, mieszanki betonu asfaltowego jako podbudowy, betonu asfaltowego jako warstwy wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej,

• zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki. 

            Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego lub ręcznie, w zakresie następujących branż:  

• drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności; przebudowa/budowa ścieżek rowerowych, skrzyżowań, poboczy i dróg dojazdowych,

• mostowej: budowa/przebudowa przepustów,

• sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego z drogą,

• zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem. 

             Technika wymiany nawierzchni w okolicy skrzyżowania DK 11 i drogi gminnej nr 1012310:

• usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie, 

• ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

• wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków terenu. 

            Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

• roboty przygotowawcze (wycinka drzew),

• roboty rozbiórkowe nawierzchni drog,i

• roboty ziemne,

• roboty nawierzchniowe,

• roboty brukarskie,

• roboty budowlane,

• ułożenie nawierzchni. 

            Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak: 

• koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

• spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

 • walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

• frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

• rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

           Odwodnienie drogi DK 11 - ul. Lublinieckiej przewidziano jako powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne i przykanaliki do istniejącego rowu po stronie prawej oraz do projektowanego rowu po lewej stronie.  Odwodnienie drogi gminnej nr 1012310 - ulicy Wygodzkiej przewidziano powierzchniowo poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejących rowów i projektowanej kanalizacji deszczowej. 

           W projekcie przewidziano również budowę drenu francuskiego po prawej stronie w km 512+391,00 - 512,584,00. Dren wykonany zostanie ze żwiru w otulinie geotekstylnej z rurką drenarską karbowaną

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 15 lipca 2016 roku Nr III.6220.13.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.248.2016.MSe z dnia 08 sierpnia 2016 roku odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-25/16 z dnia 29 lipca 2016 roku (data wpływu 02 sierpnia 2016 roku) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.13.2016, z dnia 19 września 2016 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym zlokalizowane jest skrzyżowanie i usytuowana będzie ścieżka rowerowa,  po zrealizowaniu inwestycji, nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na

rozbudowie skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 15 lipca 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Pan Kazimierz Kurowski, Pracownia Projektowa PROKOM.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.13.2016 z dnia 21 września 2016 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

              Przedmiotem opracowania jest rozbudowa skrzyżowania DK 11 - ul. Lublinieckiej z drogą gminną nr 1012310 - ul. Wygodzką w m. Grodzisko oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę 582/19. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa w ciągu DK 11 - ul. Lublinieckiej. Rozbudowa skrzyżowania trójwlotowego zwykłego DK 11 z drogą gminną nr 1012310 przewiduje skanalizowanie skrzyżowania z przesunięciem wlotu z ul. Wygodzkiej do kąta prostego.  Łącznie do rozbudowy planuje się przeznaczyć drogi na odcinku ok. 0,4 km. Na DK 11 zaprojektowano pas lewoskrętu z wyspą kryjącą oraz wyspą azylu dla pieszych i rowerzystów. Na wlocie ul. Wygodzkiej po stronie prawej i w rejonie przejścia dla pieszych po stronie lewej zaprojektowano ścieżkę rowerową, natomiast po stronie lewej powstanie pobocze gruntowe i wyspa azylu dla pieszych i rowerzystów w kształcie łezki.  

            Dla przeznaczonego do rozbudowy skrzyżowania DK 11, planowanej budowy zjazdu publicznego i budowy ścieżki rowerowej inwestor planuje wykonanie robót, które będą obejmować: 

• rozbiórkę (frezowanie) istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

• budowę nowej nawierzchni jezdni,

• rozbudowę skrzyżowania DK 11 - ul. Lublinieckiej z drogą gminną nr 1012310  - ul. Wygodzką,

• budowę zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę 582/19,

• utwardzenie istniejących zjazdów na posesje,

• odmulenie rowów,

• budowę ścieżki rowerowej o szerokości ok. 3,0 m,

• budowę poboczy z ulepszonego kruszywa o szerokości ok. 2,0 m,

• budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m,

• budowę pasa lewoskrętu z wyspą kryjącą,

• budowę wyspy azylu dla pieszych i rowerzystów,

• organizację przejść dla pieszych,

• miejscowe poszerzenie jezdni,

• humusowanie i obsianie trawą skarp i przeciwskarp,

• budowę kanalizacji deszczowej,

• budowę drenu francuskiego,

• wycinkę drzew. 

 Projektowane parametry techniczne DK 11:

• droga krajowa nr 11 - klasy GP (główna ruchu przyspieszonego),

• prędkość projektowa - 70 km/h,

• kategoria ruchu - KR-5,

• obciążenie 115 kN/oś,

• szerokość jezdni o szerokości ok. 7,00 m,

• lewostronne  pobocze gruntowe o szerokości ok. 1,50 m,

• prawostronna ścieżka rowerowa o szerokości 3,00m. 

            Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Olesno, w powiecie oleskim w miejscowości Grodzisko. Miejscowość Grodzisko położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na trasie pomiędzy Olesnem a Lublińcem.

            Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą gminną nr 1012310, budowę zjazdu publicznego i budowę ścieki rowerowej o ogólnej powierzchni utwardzonej: 

- powierzchnia przedsięwzięcia ok. 0,34 ha,

- powierzchnia istniejącej jezdni ok. 0,14 ha,

- powierzchnia poszerzenia jezdni ok. 0,1 ha,

- powierzchnia ścieżki rowerowej ok. 0,03 ha,

- powierzchnia wyspy kryjącej i wysp azylu ok. 0,005 ha,

- powierzchnia zjazdu na stację paliw ok. 0,015 ha,

- powierzchnia poboczy ok. 0,041 ha,

- powierzchnia zjazdów na posesje ok. 0,006 ha.

           Droga krajowa nr 11 - ul. Lubliniecka na przedmiotowym odcinku charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

• jezdnia szerokości ok. 6,2 - 6,4 m,

• obustronne pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,0 - 1,5 m,

• obustronne rowy drogowe. 

            Teren po lewej stronie DK 11, czyli po stronie planowanej do budowy stacji paliw stanowią łąki i pola uprawne. Po przeciwnej stronie występuje zabudowa domów jednorodzinnych.  W pasie drogi oraz jej sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:

• sieć wodociągowa,

• napowietrzna linia energetyczna,

• oświetlenie uliczne.

           W obszarze bezpośredniego terenu planowanej inwestycji występują ruderalne gatunki roślin, gatunki roślinności synantropijnej towarzyszącej człowiekowi. Są to gatunki wyrastające w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, głównie na poboczach dróg, śmietniskach i terenach silnie zdegradowanych. Roślinność terenu inwestycji nie odznacza się większymi wartościami przyrodniczymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie występują chronione gatunki roślin objętych w Polsce ochroną ścisłą ani częściową wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz. U. 2014 r., Poz. 1409]. Wszystkie stwierdzone rośliny należą do pospolitych gatunków krajowych. Te same gatunki występują na terenie sąsiadującym z lokalizacją przedsięwzięcia, tak więc badana powierzchnia pod względem składu gatunkowego nie różni się znacznie od bezpośrednio otaczających ją terenów. W związku z realizacją przedsięwzięcia konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

             W ramach przedsięwzięcia zostanie uporządkowany ruch drogowy, pieszy i rowerowy, co zwiększy to bezpieczeństwo w rejonie projektowanego skrzyżowania. Ponadto poprawią się warunki ruchowe i komfort jazdy. 

Przy rozbudowie skrzyżowania i ścieżki rowerowej wykorzystuje się następującą technologię robót:

• frezowanie nawierzchni,

• wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

• wykonanie konstrukcji drogi, która polegać będzie na dowozie wywrotkami kolejno: piasku średnioziarnistego jako warstwy odsączającej, następnie mieszanki związanej cementem, mieszanki betonu asfaltowego jako podbudowy, betonu asfaltowego jako warstwy wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej,

• zagęszczenie przy użyciu walca drogowego i ubijarki. 

            Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego lub ręcznie, w zakresie następujących branż:  

• drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania założonej nośności; przebudowa/budowa ścieżek rowerowych, skrzyżowań, poboczy i dróg dojazdowych,

• mostowej: budowa/przebudowa przepustów,

• sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwiązanego z drogą,

• zieleni: wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem. 

             Technika wymiany nawierzchni w okolicy skrzyżowania DK 11 i drogi gminnej nr 1012310:

• usunięcie starych nawierzchni poprzez frezowanie, 

• ułożenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

• wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków terenu. 

            Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania robót budowlanych. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostaną wykonane roboty następującego rodzaju:

• roboty przygotowawcze (wycinka drzew),

• roboty rozbiórkowe nawierzchni drog,i

• roboty ziemne,

• roboty nawierzchniowe,

• roboty brukarskie,

• roboty budowlane,

• ułożenie nawierzchni. 

            Do ich wykonania użyte zostaną między innymi takie maszyny budowlane jak: 

• koparki, ładowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

• spycharki, zgarniarki (ładowanie i usuwanie urobku),

 • walce drogowe, ubijaki (zagęszczanie gruntów oraz mas asfaltowych),

• frezarki asfaltu (zrywanie i usuwanie warstw asfaltowych),

• rozściełacze do asfaltu (układanie nawierzchni asfaltobetonowej).

           Odwodnienie drogi DK 11 - ul. Lublinieckiej przewidziano jako powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne i przykanaliki do istniejącego rowu po stronie prawej oraz do projektowanego rowu po lewej stronie.  Odwodnienie drogi gminnej nr 1012310 - ulicy Wygodzkiej przewidziano powierzchniowo poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejących rowów i projektowanej kanalizacji deszczowej. 

           W projekcie przewidziano również budowę drenu francuskiego po prawej stronie w km 512+391,00 - 512,584,00. Dren wykonany zostanie ze żwiru w otulinie geotekstylnej z rurką drenarską karbowaną.