Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ dla budowy ścieżki rowerowej relacji Olesno - Świercze wzdłuż DW494 ( od ul. Weselnej do ul. Leśnej)

Olesno, dnia 21 września 2016 roku

 

NR III.6220.15.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w nawiązaniu do § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Hoszowskiego, PHU ARCUS - 2, z dnia 08 lipca 2016 roku (data wpływu) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Olesno – Świercze wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (od ul, Weselnej do ul. Leśnej),

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Olesno – Świercze wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (od ul, Weselnej do ul. Leśnej),

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Tadeusz Hoszowski, PHU ARCUS - 2, wystąpił w dniu 08 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej relacji Olesno – Świercze wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (od ul, Weselnej do ul. Leśnej). Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

           Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m z kostki betonowej czerwonej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (na odc. od ul. Weselnej do ul. Leśnej), długość ścieżki ok. 273 m. Budowa planowanego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej obejmować będzie następujące rodzaje prac:

 • organizację zaplecza,
 • zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • roboty ziemne,
 • realizację i odbudowę odwodnienia,
 • budowę warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo-rowerowej,
 • prace wykończeniowe,
 • prace porządkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego.

Odwodnienie zapewnią projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe będą spływać bezpośrednio na drogę wojewódzką nr 494, gdzie będą przechwytywane przez projektowane wpusty uliczne i odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

W stanie istniejącym DW 494 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości do 3,5 m każdy. Budowany ciąg rowerowy będzie przebiegać wzdłuż DW nr 494 przy krawędzi jezdni na odc. ok. 273 m.

Roboty będą prowadzone na działkach:

- nr 648, obręb 0070 ark. mapy 2,

- nr 210/126, 312/50, obręb 0070 ark. mapy 2,

będące własnością Województwa Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze około 850 m2. W ramach inwestycji przewiduje się wycięcie drzew kolidujących z budową ścieżki pieszo-rowerowej, jednakże ich wycinka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

Przewiduje się wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej.

Realizacja budowy przedmiotowej ścieżki będzie odbywać się za pomocą:

- zastosowania tradycyjnych technologii drogowych (nasypy z gruntu rodzimego pobierane z wykopów i z powrotem wbudowane na podbudowy);

- przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego takiego, jak: koparki, ładowarki, spycharki walce, urządzenia wibracyjne do zagęszczania nasypów oraz samochody transportujące materiał.

- materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania (atestowane materiały kamienne lub żużlowe, nawierzchnie bitumiczne z asfaltów).

- powstające podczas rozbiórki odpady z betonu, gruzu i asfaltu gromadzone będą
w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach, a następnie transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się blisko planowanej inwestycji będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy. Te uciążliwości dotyczyć będą występowania: hałasu, wibracji, pyłu i błota. Oddziaływania będą związane z okresowym przekształceniem powierzchni terenu w trakcie wykonywania prac ziemnych i rozbiórkowych. Chociaż faza robót budowlanych odcinka ścieżki potrwa mniej niż 1 rok, uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter przejściowy.

Roboty rozbiórkowe i budowlane, aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, będą poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

- odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku;

- sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko;

- stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Zakres robót budowlanych przewiduje:

-  niezbędne roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę warstw konstrukcyjnych) przy pomocy frezarek, koparek i samochodów ciężarowych,

- roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy pod konstrukcję oraz pod przebudowane sieci, nasypy) przy pomocy koparek, spycharek, walców stalowych, okołkowanych i samochodów ciężarowych,

-  wykonanie konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowych przy pomocy koparek, równiarek, walców stalowych, samochodów ciężarowych,

-  budowę kanalizacji deszczowej,

-  usunięcie zielenie kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem ścieżki przy pomocy pił, koparek i samochodów ciężarowych.

Wszystkie roboty budowlane aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, będą poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót.

Urządzenia uzbrojenia terenu kolidujące z projektowaną ścieżką, będą przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich użytkowników.

Podczas realizacja inwestycji wykorzystane zostaną takie materiały jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia.

Projektowany obiekt  w fazie realizacji przedsięwzięcia wymaga szacunkowo:

- zużycia wody: około 192 m3,

- energia pracującego sprzętu: około 231 000 kWh.

- paliwo: około 4,2 m3,

- kruszywa: około 561 m3,

- beton cementowy: około 12 m3.

W tym także nakłady takie jak np. około 280 metrów krawężnika i około 280 metrów obrzeża betonowego.

W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, czyszczenia sprzętu budowlanego i w celach socjalnych.

Planuje się dowóz materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi, woda z sieci wodociągowej lub dowożona beczkowozami.

Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego używanego na budowie oraz sprzętu budowlanego. Tankowanie odbywało się będzie poza obszarem budowy na bazach transportowo-sprzętowych.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Niezależnie od w/w przepisów organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 15 lipca 2016 roku Nr III.6220.15.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.250.2016.IOC z dnia 08 sierpnia 2016 roku odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej nr NZ/AC-4325-24/16 z dnia 29 lipca 2016 roku (data wpływu 02 sierpnia 2016 roku) nie znalazł podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

 Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.15.2016, z dnia 19 września 2016 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana będzie ścieżka rowerowa,  po zrealizowaniu inwestycji, nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie ścieżki rowerowej relacji Olesno – Świercze wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (od ul, Weselnej do ul. Leśnej), nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. :

„Budowa ścieżki rowerowej relacji Olesno – Świercze wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (od ul, Weselnej do ul. Leśnej)”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 15 lipca 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Pan Tadeusz Hoszowski, PHU ARCUS – 2.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.15.2016 z dnia 21 września 2016 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

             Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m z kostki betonowej czerwonej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 494 (na odc. od ul. Weselnej do ul. Leśnej), długość ścieżki ok. 273 m. Budowa planowanego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej obejmować będzie następujące rodzaje prac:

 • organizację zaplecza,
 • zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • roboty ziemne,
 • realizację i odbudowę odwodnienia,
 • budowę warstw konstrukcyjnych ścieżki pieszo-rowerowej,
 • prace wykończeniowe,
 • prace porządkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego.

Odwodnienie zapewnią projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe będą spływać bezpośrednio na drogę wojewódzką nr 494, gdzie będą przechwytywane przez projektowane wpusty uliczne i odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

W stanie istniejącym DW 494 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości do 3,5 m każdy. Budowany ciąg rowerowy będzie przebiegać wzdłuż DW nr 494 przy krawędzi jezdni na odc. ok. 273 m.

Roboty będą prowadzone na działkach:

- nr 648, obręb 0070 ark. mapy 2,

- nr 210/126, 312/50, obręb 0070 ark. mapy 2,

będące własnością Województwa Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze około 850 m2. W ramach inwestycji przewiduje się wycięcie drzew kolidujących z budową ścieżki pieszo-rowerowej, jednakże ich wycinka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

Przewiduje się wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej.

Realizacja budowy przedmiotowej ścieżki będzie odbywać się za pomocą:

- zastosowania tradycyjnych technologii drogowych (nasypy z gruntu rodzimego pobierane z wykopów i z powrotem wbudowane na podbudowy);

- przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego takiego, jak: koparki, ładowarki, spycharki walce, urządzenia wibracyjne do zagęszczania nasypów oraz samochody transportujące materiał.

- materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania (atestowane materiały kamienne lub żużlowe, nawierzchnie bitumiczne z asfaltów).

- powstające podczas rozbiórki odpady z betonu, gruzu i asfaltu gromadzone będą
w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach, a następnie transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się blisko planowanej inwestycji będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy. Te uciążliwości dotyczyć będą występowania: hałasu, wibracji, pyłu i błota. Oddziaływania będą związane z okresowym przekształceniem powierzchni terenu w trakcie wykonywania prac ziemnych i rozbiórkowych. Chociaż faza robót budowlanych odcinka ścieżki potrwa mniej niż 1 rok, uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter przejściowy.

Roboty rozbiórkowe i budowlane, aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, będą poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

- odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku;

- sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko;

- stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Zakres robót budowlanych przewiduje:

-  niezbędne roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę warstw konstrukcyjnych) przy pomocy frezarek, koparek i samochodów ciężarowych,

- roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy pod konstrukcję oraz pod przebudowane sieci, nasypy) przy pomocy koparek, spycharek, walców stalowych, okołkowanych i samochodów ciężarowych,

-  wykonanie konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowych przy pomocy koparek, równiarek, walców stalowych, samochodów ciężarowych,

-  budowę kanalizacji deszczowej,

-  usunięcie zielenie kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem ścieżki przy pomocy pił, koparek i samochodów ciężarowych.

Wszystkie roboty budowlane aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, będą poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót.

Urządzenia uzbrojenia terenu kolidujące z projektowaną ścieżką, będą przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich użytkowników.

Podczas realizacja inwestycji wykorzystane zostaną takie materiały jak: woda, surowce i materiały naturalne, paliwa i energia.

Projektowany obiekt  w fazie realizacji przedsięwzięcia wymaga szacunkowo:

- zużycia wody: około 192 m3,

- energia pracującego sprzętu: około 231 000 kWh.

- paliwo: około 4,2 m3,

- kruszywa: około 561 m3,

- beton cementowy: około 12 m3.

W tym także nakłady takie jak np. około 280 metrów krawężnika i około 280 metrów obrzeża betonowego.

W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, czyszczenia sprzętu budowlanego i w celach socjalnych.

Planuje się dowóz materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi, woda z sieci wodociągowej lub dowożona beczkowozami.

Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego używanego na budowie oraz sprzętu budowlanego. Tankowanie odbywało się będzie poza obszarem budowy na bazach transportowo-sprzętowych.