Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na mieleniu tworzyw sztucznych dla instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20

Olesno, dnia 19 września 2016 roku

 

NR III.6220.03.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Bodnarusia w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na mieleniu tworzyw sztucznych dla instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20, 

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na mieleniu tworzyw sztucznych dla instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20, 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Marek Bodnaruś wystąpił w dniu 11 lutego 2016 roku (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na mieleniu tworzyw sztucznych dla instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

         Przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych do postaci przemiału – produktu przekazywanego dalej odbiorcy  do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych np. takich jak worki na śmieci, kołki rozporowe, doniczki, skrzynki itp. Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie z wykorzystaniem infrastruktury już istniejącej na terenie części działki                        o nr ewidencyjnym 69/8 w miejscowości Świercze.

          Tereny znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji są terenami przemysłowymi. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) znajdują się w odległości ok. 500 metrów, za drogą wojewódzką nr 494.

         Teren przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi działka nr 69/8 zabudowana  kilkoma obiektami budowlanymi (budynkami produkcyjno-magazynowymi) z czego inwestor, na podstawie umowy najmu, korzysta z dwóch zadaszonych hal, w których możliwa jest instalacja urządzenia do prowadzenia przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych, bez dokonywania żadnych prac budowlanych czy adaptacyjnych.

Całkowita powierzchnia działki nr 69/8 arkusz mapy 4 obręb Świercze wynosi 0,6646 ha i stanowi klaso - użytek Ba (tereny przemysłowe). Powierzchnia terenu przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi ok. 200 m2.

Teren ten wyposażony jest w sieć wodociągową, przyłącze energetyczne, kanalizację sanitarną i deszczową.

Wokół obiektu, w którym proponowana jest produkcja przemiału, place i drogi dojazdowe są utwardzone.

Woda pobierana jest tylko i wyłącznie do celów socjalno-bytowych                             z wodociągu miejskiego. Ścieki socjalne odprowadzane są do  kanalizacji miejskiej za pomocą istniejącej obecnie infrastruktury.

W otoczeniu prowadzona jest działalność produkcyjno-usługowa.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie narusza stanu istniejącego zagospodarowania terenu. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się zmiany wykorzystywania terenu, teren był i będzie wykorzystywany przemysłowo.

Z związku z planowaną inwestycją nie zachodzi potrzeba usuwania zieleni.

Na przedmiotowym terenie brak terenów biologicznie czynnych.

Na cele przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną:

 • dwie hale o łącznej powierzchni ok. 85 m2, zamykane, bez możliwości dostępu osób postronnych, z których jedna wyposażona zostanie                                  w urządzenie do przetwarzania tworzyw sztucznych.

Zdolność produkcyjną instalacji do przetwarzania odpadów szacuje się na poziomie około 1 Mg/dobę. Przetwarzaniu będą podlegać odpady będące tworzywami sztucznymi używanymi w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

Będą to twarde tworzywa konstrukcyjne takie jak: polietyleny (LDPE, MDPE, HDPE), polipropylen, polistyren, poliwęglan, polimetakrylany, PVC  w postaci kształtek, płyt, listew, rur, skrzynek, mebli ogrodowych, wiaderek, doniczek itp. Nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne.

 

Tabela 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do przetwarzania.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

07 02 13

Odpady z tworzyw sztucznych

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16 01 19

Tworzywa sztuczne

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 •  

W skład instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wchodzi urządzenie w postaci młyna rozdrabniającego – 1 sztuka. Dodatkowo w procesie produkcyjnym wykorzystywane będą narzędzia ręczne, takie jak np. wkrętarki, przecinarki, śrubokręty itp. Odpady będą magazynowane na terenie, do którego firma posiada tytuł prawny, wewnątrz hali magazynowej.Hala jest całkowicie zadaszona, ma utwardzoną betonową posadzkę. Jest zamykana, co uniemożliwia dostęp do odpadów nieupoważnionym osobom oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się odpadów. Odpady magazynowane będą w postaci dostarczanej przez klientów - luzem lub sprasowane. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w części magazynowej,najczęściej w pojemnikach typu big-bagi. Po dostawie każda partia będzie kontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym. Ilość towaru będzie określana na podstawie wystawionych faktur oraz kart przekazania odpadów. Jakość towaru określana będzie na podstawie kontroli dostarczonych materiałów. Kontrola jakości polega na określeniu ewentualnych zanieczyszczeń, a więc innych tworzyw niż deklarowane, stopnia zabrudzenia, występowania innych przedmiotów, takich jak np. elementy drewniane czy metalowe. Odpady wydawane będą sukcesywnie na produkcję w celu wykonania cyklu produkcyjnego - przetwarzania odpadów na granulat.

         Proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych obejmował będzie następujące procesy technologiczne:

- sortowanie materiału,

- rozdrabnianie.

Sortowanie :                                               

Przeszkoleni pracownicy będą wstępnie prowadzić sortowanie pozyskanych tworzyw pod kątem ich rozdziału na poszczególne tworzywa sztuczne                         i przygotowywane do procesu rozdrabniania. Magazynowanie odpadów będzie się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

Rozdrabnianie  :

Rozdrabnianie odbywać się  będzie w młynie o wirujących nożach, które                    w zależności od stosowanych sit wytwarzają kawałki tworzywa o określonej wielkości. Materiał będzie dostarczany na stanowisko rozdrabniania wózkiem widłowym. Pracownik będzie podawał surowiec bezpośrednio do młyna rozdrabniającego. Na skutek ruchu obrotowego rotora z zainstalowanymi nożami nastąpi pocięcie tworzywa sztucznego na małe kawałki, których wielkość jest zależna od zastosowanych sit. Stosowany będzie młyn posiadający stałą prędkość obrotową wirnika.  Młyn będzie wykorzystywany do przerobu materiałów z tworzyw sztucznych. Proces przetwarzania obejmować będzie proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W wyniku tego procesu odzysku powstanie odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca, w przypadku wprowadzenia granulatu na rynek w charakterze produktu, musi potwierdzić badaniami, że spełnia on normy jakościowe dla granulatu z tworzywa sztucznego przewidziane dla produktów danego rodzaju. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkt na rynek jest posiadanie dokumentów potwierdzających jego bezpieczeństwo. 

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 22 lutego 2016 roku  Nr III.6220.03.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.257.2016.MSe z dnia 04 sierpnia 2016 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-13/16  z dnia 06 czerwca 2016 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.03.2016, z dnia 30 sierpnia 2016 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie, po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że inwestycja polegająca na mieleniu tworzyw sztucznych dla instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20,  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa przemysłowa i usługowa, otoczenie zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

            W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał, że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Mielenie tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 20”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia. 22 lutego 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Pan Marek Bodnaruś

KD/R

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.03.2016 z dnia 19 września 2016 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

            

 

          Przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych do postaci przemiału – produktu przekazywanego dalej odbiorcy  do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych np. takich jak worki na śmieci, kołki rozporowe, doniczki, skrzynki itp. Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie z wykorzystaniem infrastruktury już istniejącej na terenie części działki                        o nr ewidencyjnym 69/8 w miejscowości Świercze.

          Tereny znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji są terenami przemysłowymi. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) znajdują się w odległości ok. 500 metrów, za drogą wojewódzką nr 494.

         Teren przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi działka nr 69/8 zabudowana  kilkoma obiektami budowlanymi (budynkami produkcyjno-magazynowymi) z czego inwestor, na podstawie umowy najmu, korzysta z dwóch zadaszonych hal, w których możliwa jest instalacja urządzenia do prowadzenia przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych, bez dokonywania żadnych prac budowlanych czy adaptacyjnych.

Całkowita powierzchnia działki nr 69/8 arkusz mapy 4 obręb Świercze wynosi 0,6646 ha i stanowi klaso - użytek Ba (tereny przemysłowe). Powierzchnia terenu przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi ok. 200 m2.

Teren ten wyposażony jest w sieć wodociągową, przyłącze energetyczne, kanalizację sanitarną i deszczową.

Wokół obiektu, w którym proponowana jest produkcja przemiału, place i drogi dojazdowe są utwardzone.

Woda pobierana jest tylko i wyłącznie do celów socjalno-bytowych                             z wodociągu miejskiego. Ścieki socjalne odprowadzane są do  kanalizacji miejskiej za pomocą istniejącej obecnie infrastruktury.

W otoczeniu prowadzona jest działalność produkcyjno-usługowa.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie narusza stanu istniejącego zagospodarowania terenu. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się zmiany wykorzystywania terenu, teren był i będzie wykorzystywany przemysłowo.

Z związku z planowaną inwestycją nie zachodzi potrzeba usuwania zieleni.

Na przedmiotowym terenie brak terenów biologicznie czynnych.

Na cele przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną:

 • dwie hale o łącznej powierzchni ok. 85 m2, zamykane, bez możliwości dostępu osób postronnych, z których jedna wyposażona zostanie                                  w urządzenie do przetwarzania tworzyw sztucznych.

Zdolność produkcyjną instalacji do przetwarzania odpadów szacuje się na poziomie około 1 Mg/dobę. Przetwarzaniu będą podlegać odpady będące tworzywami sztucznymi używanymi w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

Będą to twarde tworzywa konstrukcyjne takie jak: polietyleny (LDPE, MDPE, HDPE), polipropylen, polistyren, poliwęglan, polimetakrylany, PVC  w postaci kształtek, płyt, listew, rur, skrzynek, mebli ogrodowych, wiaderek, doniczek itp. Nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne.

 

 

Tabela 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do przetwarzania.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

07 02 13

Odpady z tworzyw sztucznych

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16 01 19

Tworzywa sztuczne

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 •  

W skład instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wchodzi urządzenie w postaci młyna rozdrabniającego – 1 sztuka. Dodatkowo w procesie produkcyjnym wykorzystywane będą narzędzia ręczne, takie jak np. wkrętarki, przecinarki, śrubokręty itp. Odpady będą magazynowane na terenie, do którego firma posiada tytuł prawny, wewnątrz hali magazynowej.Hala jest całkowicie zadaszona, ma utwardzoną betonową posadzkę. Jest zamykana, co uniemożliwia dostęp do odpadów nieupoważnionym osobom oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się odpadów. Odpady magazynowane będą w postaci dostarczanej przez klientów - luzem lub sprasowane. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w części magazynowej,najczęściej w pojemnikach typu big-bagi. Po dostawie każda partia będzie kontrolowana pod względem ilościowym i jakościowym. Ilość towaru będzie określana na podstawie wystawionych faktur oraz kart przekazania odpadów. Jakość towaru określana będzie na podstawie kontroli dostarczonych materiałów. Kontrola jakości polega na określeniu ewentualnych zanieczyszczeń, a więc innych tworzyw niż deklarowane, stopnia zabrudzenia, występowania innych przedmiotów, takich jak np. elementy drewniane czy metalowe. Odpady wydawane będą sukcesywnie na produkcję w celu wykonania cyklu produkcyjnego - przetwarzania odpadów na granulat.

         Proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych obejmował będzie następujące procesy technologiczne:

- sortowanie materiału,

- rozdrabnianie.

Sortowanie :                                               

Przeszkoleni pracownicy będą wstępnie prowadzić sortowanie pozyskanych tworzyw pod kątem ich rozdziału na poszczególne tworzywa sztuczne                         i przygotowywane do procesu rozdrabniania. Magazynowanie odpadów będzie się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

Rozdrabnianie  :

Rozdrabnianie odbywać się  będzie w młynie o wirujących nożach, które                    w zależności od stosowanych sit wytwarzają kawałki tworzywa o określonej wielkości. Materiał będzie dostarczany na stanowisko rozdrabniania wózkiem widłowym. Pracownik będzie podawał surowiec bezpośrednio do młyna rozdrabniającego. Na skutek ruchu obrotowego rotora z zainstalowanymi nożami nastąpi pocięcie tworzywa sztucznego na małe kawałki, których wielkość jest zależna od zastosowanych sit. Stosowany będzie młyn posiadający stałą prędkość obrotową wirnika.  Młyn będzie wykorzystywany do przerobu materiałów z tworzyw sztucznych. Proces przetwarzania obejmować będzie proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W wyniku tego procesu odzysku powstanie odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca, w przypadku wprowadzenia granulatu na rynek w charakterze produktu, musi potwierdzić badaniami, że spełnia on normy jakościowe dla granulatu z tworzywa sztucznego przewidziane dla produktów danego rodzaju. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkt na rynek jest posiadanie dokumentów potwierdzających jego bezpieczeństwo.