Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie studium wykonalności

Olesno, dnia 27.09.2016 r.

Nr IX.32.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie Studium Wykonalności

 

 1. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia związanego z wykonaniem windy dla osób niepełnosprawnych i klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie oraz modernizacją dachu w Muzeum Regionalnym w Oleśnie.

Dokument Bedzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Województwa Opolskiego za szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny merytorycznej.

Dokument ma być sporządzony w oparciu o wzory załączników do wniosków o dofinansowanie projektu dla pozostałych wnioskodawców znajdujące się pod informację o naborze na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

 

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych załączników oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne w okresie naboru i oceny wniosku o dofinansowanie dla zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

 1. Termin wykonywania zamówienia.

 do dnia 05.10.2016 r.,

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres email: w terminie do dnia 30.09.2016 r. do godz. 09:45.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  - mała sala narad pokój 114.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( 100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę ( firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Dodatkowe informacje.
 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Ilona Bil - tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek - tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

DOC1.2 wykaz osób.doc (32,50KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
 

 

Z-ca Burmistrza Olesna

 

Jerzy Chęciński