Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana zastawek kanałowych na terenie centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej 1 w Oleśnie

Olesno, dn. 29.09.2016                                                                                Nr K.ZP.271.15.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana zastawek kanałowych na terenie centralnej przepompowni ścieków

przy ul. Mostowej 1 w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. 34 358-24-76, fax. 34 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest wymiana zastawek kanałowych na terenie centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej 1 w Oleśnie, polegający na zakupie i wymianie 2 sztuk zastawek kanałowych w budynku krat.

2.      Wymiar kanału w którym należy zabudować zastawki: szerokość 600 mm, głębokość 1450 mm.

3.      Wymiary starej zastawki podane są na rysunku (plik rysunek kanału i zastawek).

4.      Materiał zastawki: stal nierdzewna. Napęd zastawki – ręczny.

5.      Zadaniem wykonawcy jest zakup zastawek, usunięcie starych zastawek oraz szczelne osadzenie nowych.

6.      Dopuszczalne jest osadzenie zastawek w bruzdach po usunięciu starych zastawek, lub na ścianach kanału (bez kucia bruzd), jednak w tym przypadku należy zachować jak największy przekrój poprzeczny kanału.

7.      Prace montażowe muszą być wykonywane na ruchu, bez zatrzymywania odbioru ścieków. Ponieważ są to zastawki na wejściu do przepompowni, nie ma wcześniejszej możliwości odcięcia lub przekierowania strumienia ścieków. Godzinowy przepływ ścieków w dzień wynosi około 70 – 100 m3, w nocy 25 – 40 m3.

8.      Wykonawca zapewnia zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym będzie wykonywał przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.

9.      Zleceniodawca zapewni dostęp do energii elektrycznej, wody.

10.  Ze względu na napływ ścieków i brak możliwości ich odcięcia, dopuszczalne jest też wykonywanie prac w nocy.

11.  Przed przystąpieniem do zapytania ofertowego zalecana jest wizja lokalna.

12.  Rozliczenie nastąpi po odbiorze technicznym.

13.  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy Przedmiotu Zamówienia licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wymiana zastawek kanałowych na terenie centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej 1 w Oleśnie”, w terminie do 13.10.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 2 – pół godziny przed otwarciem.

2.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2016.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 3.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1.    Wypełniony formularz ofertowy.

 2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania oferty

 3.    Zaświadczenia, że zastawki spełniają warunki i przepisy obowiązujące na terenie UE.

 4.    Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 5.    Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2)- warunek spełnią Wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż usługi te zostały wykonane należycie.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.       Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za całość zadania.

3.      Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.                  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.                  Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1.    Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

 2.    Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 3.    Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 4.    Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 5.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 a)    w sprawie przedmiotu zamówienia:
Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 730-1500;

 b)    w sprawie procedury:
Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.2 wykaz usług.doc
DOC1.1 formularz ofertowy.doc
JPEGrysunek kanału i zastawki.jpeg
JPEGKraty część podziemna rys szalunkowy 03.jpeg
JPEGKraty część podziemna rys szalunkowy 02.jpeg
JPEGKraty część podziemna rys szalunkowy 01.jpeg
JPEGDSCF3597.jpeg
JPEGDSCF3596.jpeg
JPEGDSCF3595.jpeg
JPEGDSCF3594.jpeg
JPEGDSCF3593.jpeg
JPEGDSCF3592.jpeg
JPEGDSCF3591.jpeg
JPEGDSCF3590.jpeg
JPEGDSCF3589.jpeg
JPEGDSCF3588.jpeg
JPEGDSCF3587.jpeg
JPEGDSCF3586.jpeg
JPEGDSCF3585.jpeg
 

 

 

Kierownik Zwik

Gerard Ligus