Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

DOCXInformacja o wynikach naboru na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.docx (12,52KB)
 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

 

 1.  Adres jednostki.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jaronia 2

46-300 OLESNO

 

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3.  Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),

2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)nieposzlakowana opinia,

5)wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika,

6)staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1081),

7)biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i KPA,

8)koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

4. Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność za wykonywana pracę.

 

5. Główne obowiązki:

 • kierowanie pracą Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie,
 • wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,
 • stały nadzór nad pełnieniem obowiązków podległych pracowników,
 • dbałość o mienie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności OPS,
 • opracowywanie planu finansowego i projektu budżetu OPS oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykorzystania,
 • opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
 • wydawanie decyzji indywidualnych sprawach na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 • wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w OPS,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Olesna.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym.

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922),
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie w/w stanowisku.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika OPS w Oleśnie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

17 października  2016 r. do godz. 1530.

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 Sylwester Lewicki