Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia OOŚ dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna

Olesno, dnia 03 października 2016 roku

 

NR III.6220.17.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Sztajglika w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna,

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna,

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Kazimierz Sztajglik wystąpił w dniu 28 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wachowice ul. Szkolna, w powiecie oleskim, w województwie opolskim.

           Przedmiotowa droga ma długość 1,020 km, stanowi połączenie pomiędzy drogą gminną nr 101274O w miejscowości Wachowice, a drogą wojewódzką nr 901 Olesno – Zawadzkie -Gliwice.

Przebudowywana droga znajduje się na działkach:  obręb 0083 Wachowice dz. nr  298/48; 316/48; 301/47; 302/47; 311/46; 305/55; 310/53; 309/55; 160/38; 138/64; 307/55; 308/48; 306/53; 304/55; 150.

Przewidziana do przebudowy droga znajduje się na terenie, który nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

         Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje :

 1.  droga o przekroju drogowym,

  Jezdnia -  wykonanie pełnej konstrukcji drogi dla kategorii KR 2,

   Stabilizacja podłoża cementem R2,5 MPa o grubości 15cm,

( podbudowa z kruszyw niezwiązanych, 0/31,5mm, grubości 15cm,

dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 5 + 5cm, wykonana z betonu

asfaltowego),

         Pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10cm.

Istniejąca  droga o nawierzchni z kruszywa, lekko skoleinowana i zdeformowana. Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

       Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

 • szerokość jezdni                                3,0 m 
 • mijanki 2 szt. szerokość                    2,0 m
 • prędkość projektowa                    40 km/h
 • nośność nawierzchni                  100   kN 
 • długość odcinka                              1 020 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne   2%
 • szerokość pobocza umocnionego 1,0  m
 • pochylenie porzeczne pobocza   2% i  6%.

 

        Planowana powierzchnia zajmowana przez przebudowę drogi wynosić będzie około 5100  m2. Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa drogi nie wymaga wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym.

        W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni:

 • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
 • 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm,
 • Stabilizacja podłoża cementem R2,5 MPa o grubości 15cm

       Konstrukcja pobocza:

 • pobocza umocnione kruszywem 0/31,5 mm, wyprofilowane do wymaganego spadku, i zagęszczone o szerokości 1,0m.

         Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 i w § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 22 sierpnia 2016 roku  Nr III.6220.17.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.317.2016.MSe  z  dnia 14 września 2016 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-40/16  z dnia 12 września 2016 roku, nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.17.2016 z dnia 26 września 2016 roku, stwierdzł brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantu przedsięwzięcia wskazanego przez inwestora wykazała, że przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Pan Kazimierz Sztajglik.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.17.2016 z dnia 03 października 2016 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

            

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wachowice ul. Szkolna, w powiecie oleskim, w województwie opolskim.

           Przedmiotowa droga ma długość 1,020 km, stanowi połączenie pomiędzy drogą gminną nr 101274O w miejscowości Wachowice, a drogą wojewódzką nr 901 Olesno – Zawadzkie -Gliwice.

Przebudowywana droga znajduje się na działkach:  obręb 0083 Wachowice dz. nr  298/48; 316/48; 301/47; 302/47; 311/46; 305/55; 310/53; 309/55; 160/38; 138/64; 307/55; 308/48; 306/53; 304/55; 150.

Przewidziana do przebudowy droga znajduje się na terenie, który nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

         Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje :

 1.  droga o przekroju drogowym,

  Jezdnia -  wykonanie pełnej konstrukcji drogi dla kategorii KR 2,

   Stabilizacja podłoża cementem R2,5 MPa o grubości 15cm,

( podbudowa z kruszyw niezwiązanych, 0/31,5mm, grubości 15cm,

dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 5 + 5cm, wykonana z betonu

asfaltowego),

         Pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10cm.

Istniejąca  droga o nawierzchni z kruszywa, lekko skoleinowana i zdeformowana. Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

       Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

 • szerokość jezdni                                3,0 m 
 • mijanki 2 szt. szerokość                    2,0 m
 • prędkość projektowa                    40 km/h
 • nośność nawierzchni                  100   kN 
 • długość odcinka                              1 020 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne   2%
 • szerokość pobocza umocnionego 1,0  m
 • pochylenie porzeczne pobocza   2% i  6%.

 

        Planowana powierzchnia zajmowana przez przebudowę drogi wynosić będzie około 5100  m2. Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa drogi nie wymaga wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym.

        W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni:

 • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
 • 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm,
 • Stabilizacja podłoża cementem R2,5 MPa o grubości 15cm

       Konstrukcja pobocza:

 • pobocza umocnione kruszywem 0/31,5 mm, wyprofilowane do wymaganego spadku, i zagęszczone o szerokości 1,0m.