Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu przeprowadzenia OOŚ dla przebudowy drogi powiatowej 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych

Olesno, dnia 07 października 2016 roku

 

NR III.6220.16.2016

 

 

DECYZJA

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),  w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Oleskiego w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych, 

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych, 

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

 

             Pan Stanisław Belka, Starosta Powiatu Oleskiego, wystąpił w dniu 22 lipca 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1946 O obejmująca budowę drogi rowerowej przyul. Kościelnej w Borkach Małych.

Droga rowerowa zlokalizowana będzie w miejscowości Borki Małe, w gminie Olesno, powiat oleski, w ciągu drogi powiatowej nr 1946 O relacji Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - strona prawa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494.

         W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- przestawienie słupów energetycznych,

- usunięcie nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ułożenie krawężników i obrzeży,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- ułożenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- przebudowa schodów wejściowych na plac kościelny,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

         Droga rowerowa obejmuje następujące działki:

 

Lp.

Położenie

Numer działki

km

Właściciel

1

Borki Małe

82/21

11

Powiat Oleski

2

Borki Małe

371

4

Powiat Oleski

3

Borki Małe

373

4

Gabriela i Marcin Nowak

4

Borki Małe

13

11

Joachim Neuman

5

Borki Małe

142/12

11

Joachim Neuman

6

Borki Małe

384

5

Piotr Kulesa

7

Borki Małe

385

5

Andrzej Bawej

8

Borki Małe

386

5

Powiat Oleski

9

Borki Małe

408

5

Powiat Oleski

10

Borki Małe

217

4

Gmina Olesno

11

Borki Małe

387

5

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

12

Borki Małe

420

6

Powiat Oleski

13

Borki Małe

326/1

4

Renata Sitko

14

Borki Małe

325

4

Gmina Olesno

 

 

         Całkowita powierzchnia terenu objętego budową drogi rowerowej wynosi ok. 2 240 m2. Droga rowerowa użytkowana będzie do celów komunikacyjnych oraz  rekreacyjno-sportowych dla lokalnych mieszkańców. Znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności turystyki rowerowej w powiecie. Wybudowana droga rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie powiatu, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego.

 

Droga rowerowa będzie posiadać następujące parametry:

 • długość drogi około 1 120 m
 • nawierzchnia z asfaltobetonu,
 • szerokość jezdni 2 m
 • jezdnia drogi rowerowej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym
 • na drodze przewiduje się ruch rowerowy dwukierunkowy, należy dopuścić ruch pieszych (natężenie ruchu rowerowego i pieszego poniżej 50 rowerów/h i 50 osób/h)

          Zlokalizowana zostanie po prawej stronie drogi, bezpośrednio przy krawędzi jezdni, oddzielona krawężnikiem betonowym od strony jezdni, z drugiej strony obrzeżem betonowym. Na całej długości drogi rowerowej należy wykonać kanalizację deszczową. Należy przewidzieć przebudowę wejścia na plac kościelny, gdyż istniejące schody znajdują się  w miejscu lokalizacji drogi rowerowej. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi rowerowej.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 i w § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 22 sierpnia 2016 roku  Nr III.6220.16.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (po przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie), o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.320.2016.MSe z dnia 15 września 2016 roku odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu,

- Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ.9022.3.34.2016.JG z dnia 16 września 2016 roku (data wpływu 19 września 2016 roku) wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społecznym,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.16.2016 z dnia 30 września 2016 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantu przedsięwzięcia wskazanego przez inwestora wykazała, że przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych,  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa,  zagrodowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O obejmującej budowę drogi rowerowej przy ul. Kościelnej w Borkach Małych”,  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Powiat Oleski.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.17.2016 z dnia 03 października 2016 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

             

 

Droga rowerowa zlokalizowana będzie w miejscowości Borki Małe, w gminie Olesno, powiat oleski, w ciągu drogi powiatowej nr 1946 O relacji Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - strona prawa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494.

         W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- przestawienie słupów energetycznych,

- usunięcie nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ułożenie krawężników i obrzeży,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- ułożenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- przebudowa schodów wejściowych na plac kościelny,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

         Droga rowerowa obejmuje następujące działki:

 

Lp.

Położenie

Numer działki

km

Właściciel

1

Borki Małe

82/21

11

Powiat Oleski

2

Borki Małe

371

4

Powiat Oleski

3

Borki Małe

373

4

Gabriela i Marcin Nowak

4

Borki Małe

13

11

Joachim Neuman

5

Borki Małe

142/12

11

Joachim Neuman

6

Borki Małe

384

5

Piotr Kulesa

7

Borki Małe

385

5

Andrzej Bawej

8

Borki Małe

386

5

Powiat Oleski

9

Borki Małe

408

5

Powiat Oleski

10

Borki Małe

217

4

Gmina Olesno

11

Borki Małe

387

5

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

12

Borki Małe

420

6

Powiat Oleski

13

Borki Małe

326/1

4

Renata Sitko

14

Borki Małe

325

4

Gmina Olesno

 

 

         Całkowita powierzchnia terenu objętego budową drogi rowerowej wynosi ok. 2 240 m2. Droga rowerowa użytkowana będzie do celów komunikacyjnych oraz  rekreacyjno-sportowych dla lokalnych mieszkańców. Znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności turystyki rowerowej w powiecie. Wybudowana droga rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie powiatu, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego.

Droga rowerowa będzie posiadać następujące parametry:

 • długość drogi około 1 120 m
 • nawierzchnia z asfaltobetonu,
 • szerokość jezdni 2 m
 • jezdnia drogi rowerowej ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym
 • na drodze przewiduje się ruch rowerowy dwukierunkowy, należy dopuścić ruch pieszych (natężenie ruchu rowerowego i pieszego poniżej 50 rowerów/h i 50 osób/h)

          Zlokalizowana zostanie po prawej stronie drogi, bezpośrednio przy krawędzi jezdni, oddzielona krawężnikiem betonowym od strony jezdni, z drugiej strony obrzeżem betonowym. Na całej długości drogi rowerowej należy wykonać kanalizację deszczową. Należy przewidzieć przebudowę wejścia na plac kościelny, gdyż istniejące schody znajdują się  w miejscu lokalizacji drogi rowerowej. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi rowerowej.