Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr III.6220.11.2016 dla Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725

 

                                                                    Olesno, dnia 12 października 2016 roku

 

 

 

Nr III.6220.11.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),                                                                            

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13 września 2016 roku (data wpływu), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,  ul. Oleska 127, 45-231 Opole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr III.6220.11.2016 z dnia 05 września 2016 roku, dotyczącej odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa, Etap III, Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725  w zakresie dotyczącym zwiększenia planowanych prac o :

- dodanie bitumicznej opaski bezpieczeństwa o szer. 0,5m,

- przebudowę odwodnienia drogi w tym m. In. Budowę kanalizacji deszczowej, drenu,

- budowę miejsca do ważenia pojazdów.

 

     Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

     Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

Z-CA Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński

 

 

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

2.Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

3.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

KD/RA