Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

Usługi związane z odpadami

2016/S 206-373736

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
46-300 Olesno
Polska
Tel.: +48 343509172
E-mail: 
Faks: +48 343597283

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://olesno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Olesno.

Kod NUTS PL522

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000 słownie (dwadzieścia tysięcy)
8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.)
8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.
8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium.
8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8.7. Z poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.
8.8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie uznana za nieważną i wykluczona.
8.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego wniesienia żądano.
8.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, naWNIOSEK wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a upzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy:
1a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Olesna,
2a) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,
3a) posiadają aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej,
4a) posiadają aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 500 000 PLN.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału dotyczące kwalifikacji technicznych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.
Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.
2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:
— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Aspekt środowiskowy. Waga 20

3. Termin płatności faktur. Waga 20

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Nr IX.271.15.2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.11.2016 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 25.11.2016 - 10:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego – 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2017 r.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67, ust. 1, pkt 6 uPzp).
2. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części (art. 36aa uPzp).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 83, ust. 1 uPzp).
4. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 (art. 36, ust. 2 pkt. 10 uPzp).
5. Działając na podstawie art. 151a Ustawy Zamawiający informuje, że nie przewiduje podczas realizacji przedmiotowego zamówienia udzielenia zaliczek na poczet jego wykonania.
6. Zamawiający nie stawia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) (art. 29 ust. 3a uPzp)
7. Zamawiający nie stawia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem (art. 29 ust. 4 uPzp).
8. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadziłdialogu technicznego (art. 31a ust. 1 uPzp).
9. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (art. 22 ust. 2 uPzp).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w pkt. 5 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2uPzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugiealbo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI (art. od 179 do 198) ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.10.2016

 

DOCXzałącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - PRZYJĘCIE ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI.docx
DOCXzał nr 2 do uchwały szczegółowy sposob i zakres - Regulamin PSZOK.docx
DOCXzał nr 1 do uchwały szczegółowy sposób i zakres.docx
DOCUCHWAŁA szczegołowy zakres i zakres uslug.doc
DOCXREGULAMIN.docx
DOC3.7 projekt umowy.doc
DOC3.6 oświadczenie dotyczące wykazu sprzętu.doc
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
DOC3.3 jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).doc
DOCX3.2 formularz cenowy.docx
DOC3.1 opis przedmiotu zamówienia.doc
PDF3.0 siwz.pdf
 

 

Burmistrz Olesno

Sylwester Lewicki

 

                                                                                              Olesno, dn. 02.11.2016 r.

Nr IX.271.15.16

 

Pytania do siwz.

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”

 

Treść pytania:

Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 6”Wymagania, co do sposobu odbierania i zagospodarowania odpadów” poprzez dopisanie podpunktu:

„Zamawiający wymaga codziennego ważenia samochodów odbierających odpady komunalne przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy Olesno. Miejsce ważenia wyznacza Zamawiający”

Wykonawca nie ma obowiązku codziennego ważenia pojazdu przed rozpoczęciem odbioru odpadów na wadze wskazanej przez Zamawiającego ma możliwość wjechać na teren gminy pojazdem częściowo zapełnionym odpadami z innej gminy, lub gdy nie ma obowiązku codziennego ważenia pojazdu po zakończeniu odbioru odpadów, Wykonawca ważący się na dowolnej wybranej przez siebie wadze może przed wjechaniem na wagę dosypać odpady pochodzące z innej gminy.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 4 to Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, aby Gmina mogła prawidłowo nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wskazać wagę, która nie będzie zależna od firmy odbierającej odpady. Pojazd powinien być ważony każdorazowo przed rozpoczęciem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy i po zakończeniu odbioru.

Nadmieniamy, że to rozwiązanie uniemożliwi manipulację odpadami komunalnymi przez Wykonawców, którzy przerzucają nieczystości z terenu innej gminy na konto Zamawiającego tzn. zawyżają ilości odbieranych odpadów, jeżeli w danej Gminie jest rozliczane za ilość odebranych odpadów. Wykonawcy mający możliwość ważenia odpadów na własnej wadze fałszują dokumentację i dopisują ilość odpadów do tej Gminy. Natomiast jeżeli rozliczenie za odbiór odpadów jest od osoby ryczałtowe to w/w Wykonawcy zaniżają ilość odebranych odpadów z danej Gminy przerzucając je na teren Gminy gdzie rozliczanie jest od ilości odebranych odpadów.

Z posiadanych dokumentów wynika bowiem, że wraz ze zmianą sposobu wyliczania wynagrodzenia wykonawcy za usługę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych następowała zmiana ilości odbieranych odpadów.

W okresie gdy wynagrodzenie liczone było od tony odebranych odpadów, na jednego mieszkańca Gminy Opatów przypadało około 19 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Po zmianie wynagrodzenia na ryczałtowe w roku 2015 na jednego mieszkańca przypada około 10 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Różnica w ilości 9 kg miesięcznie na jednego mieszkańca w tych samych warunkach wytwarzania odpadów budzi poważnie wątpliwości w zakresie rzetelności przedstawianych danych przez Wykonawcę.

Podobna sytuacja miała miejsce w innych Gminach, np. w Gminie Panki przy cenie ryczałtowej za usługę odbioru odpadów komunalnych na jednego mieszkańca przypada średnio około 12 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Również w Gminie Miedźno od miesiąca marca 2015 r. po zmianie sposobu rozliczania za usługę na ryczałtową nastąpił spadek ilości odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ważąc codziennie pojazd przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy eliminuje się nieuczciwych Wykonawców, którzy przerzucają odpady z innych Gmin lub co gorsza wywożą odpady na dzikie wysypiska okradając Skarb Państwa nie płacąc opłaty marszałkowskiej przez co uszczuplają dochody Marszałka Województwa.

Fałszowanie tonażu odpadów jest niezgodne z przepisami prawa, a zaniżanie lub zawyżanie ilości odebranych odpadów komunalnych rzutuje na nierzetelne sprawozdania półroczne jak również roczne o odebranych odpadach z danej Gminy.

Do obowiązkowych zadań własnych Gminy jest zatem  sprawowanie kontroli nad rzetelną gospodarką odpadami pochodzącymi wyłącznie z terenu własnej Gminy i eliminacja takich nieuczciwych praktyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopisanie zapisu: „Zamawiający wymaga codziennego ważenia samochodów odbierających odpady komunalne przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy Olesno. Miejsce ważenia wyznacza Zamawiający” z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia z Wykonawcą.

 

Burmistrz Olesno

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 22.11.2016 r.

Nr IX.271.15.2016

 

 

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.15.2016 pt.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacji ulega § 20 siwz.

Jest:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.”

Ma być:

„Nie dotyczy”

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesno

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 25.11.2016 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 25.11.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.980.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 1 ofertę: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Wykonawca

Cena

ofertowa

Aspekt środowiskowy

Termin płatności

1.

Remondis Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

2.084.205,04 zł

3 samochody

30 dni

Burmistrz Olesno

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 09.12.2016 r.

Nr IX.271.15.16

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Remondis Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Cena

ofertowa

Aspekt środowiskowy

Termin płatności

Suma

1.

 Remondis Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

60

10

20

90

Burmistrz Olesno

Sylwester Lewicki