Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony - lokal biurowy w Ratuszu Miejskim

Strona archiwalna

 

 

 Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

Lokal biurowy Nr 1 położony na parterze budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie  przy ulicy Rynek 20 o powierzchni 17,80 m2, wyposażony w instalację elektryczną, i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.

Nr działki 2517 obręb Olesno  KW OP1L/00008008/4

Wartość szacunkowa lokalu                            32 040,00 zł

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1m2        9,80 zł netto

Wysokość wadium:        644,00 zł

Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 roku  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie   ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz.  1100.

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu wg stawki czynszu aktualnie obowiązującej należy wpłacić najpóźniej do dnia 10  listopada 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lokalu w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przez przystąpieniem do przetargu lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności do dnia zawarcia umowy, którego termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy)
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w godzinach  od  900 do  1500.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/3509165 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 25 października 2016 r.

                                                                                                   Burmistrz Olesna

 

                                                                                                  Sylwester Lewicki

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - brak osób zainteresowanych przetargiem