Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana decyzji nr III.6220.11.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725

                                                                                            Olesno, dnia 02 listopada 2016 roku

 

 

Nr III.6220.11.2016

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12 września 2016 roku (data wpływu 13 września 2016 roku),

 

 

 przez Pana Mirosława Sokołowskiego,

zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr III.6220.11.2016 z dnia 05 września 2016 r. dla przedsięwzięcia pn „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III, zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725”,

 

zmieniam

 

za zgodą strony, decyzję o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nr III.6220.11.2016  z dnia 05 września 2016 roku, w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowych ustaleń zakresu prac w brzmieniu:

Planowane prace obejmą następujący zakres - rozbudowę drogi na odcinku o orientacyjnej długości ok. 4,68 km, a w szczególności:

- wymianę konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni do 6,5 m,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m od km 1+450 do km 4+725, 

- przebudowę skrzyżowań (z ulicą Wiśniową, Wysoką i Kukuczki) - budowę i przebudowę oświetlenia,

- budowę/przebudowę rowu,

- wykonanie zatok autobusowych, 

- budowę i przebudowę przepustów na zjazdach do posesji,

- przebudowę przepustów pod drogą,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

            Wprowadza się poniższe ustalenie:

Planowane prace obejmą następujący zakres - rozbudowę drogi na odcinku o orientacyjnej długości ok. 4,68 km, a w szczególności:

- wymianę konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni do 6,5 m,

- bitumiczną opaskę bezpieczeństwa szer. 0,5m,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m od km 1+450 do km 4+725, 

- przebudowę skrzyżowań (z ulicą Wiśniową, Wysoką i Kukuczki)

- budowę i przebudowę oświetlenia,

- budowę/przebudowę rowu,

- przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, drenu,

- wykonanie zatok autobusowych, 

- budowę i przebudowę przepustów na zjazdach do posesji,

- przebudowę przepustów pod drogą,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- budowę miejsca do ważenia pojazdów.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            W dniu 05 września 2016 roku została wydana decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III, zadanie nr 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725”, nr III.6220.11.2016. W dniu 13 września 2016 roku (data wpływu) inwestor złożył wniosek o zmianę ww. decyzji w następującym zakresie zmiany zakresu planowanych prac. W uzasadnieniu stwierdził,                        że powyższa zmiana podyktowana jest dostosowaniem do wymogów i parametrów, rozbudowywanej drogi, do aktualnie obowiązujących norm i standardów.   

 W dniu 12 października 2016 roku zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr III.6220.11.2016 z dnia 05 września 2016 roku. Strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

            W toku analizy wniosku o zmianę decyzji stwierdzono, że zmiana zakresu prac dotyczy terenów, które zostały określone we wniosku pierwotnym, a skala planowanego przedsięwzięcia nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownej analizy oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Olesna uzgadnia przedmiotową inwestycję bez uwag.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio”.

W części tekstowej wprowadzono wnioskowane zmiany. Pozostała część tekstowa decyzji III.6220.11.2016 z dnia 05 września 2016 roku nie ulega zmianie.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie inwestycji.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

KD/RA