Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic : Dobrodzieńskiej i Wachowskiej

                                                     OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic:
Dobrodzieńskiej i Wachowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Oleśnie, o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie (zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy) do Burmistrza Olesna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2017 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 stycznia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna.

                          Burmistrz Olesna

                                                                                                                              Sylwester Lewicki