Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa gruntu i najem lokalu

Strona archiwalna

 

 Burmistrz Olesna ogłasza

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno

 

Nieruchomość położona w Łomnicy przy ulicy Wydzieracz o powierzchni 1,2810 ha stanowiąca grunty klasy B-IV i S-IV, stanowiąca własność Gminy Olesno znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie rolnej oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:

k.m.22 nr 68 o pow. 0,5100 ha

k.m.22 nr 69 o pow. 0,5100 ha

k.m.22 nr 67/3 o pow. 0,2610 ha

opisanymi w księgach  wieczystych  OP1L/00057298/1 i OP1L/57562/3

Wartość szacunkowa nieruchomości:   43.940  zł netto

Roczna stawka czynszu dzierżawnego zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych oraz Komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017     wynosi: 268,70 zł netto                          

Wysokość wadium:     270 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

  1. I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Olesno:

Lokal Nr 6 usytuowany w budynku gospodarczym przy ulicy Małe Przedmieście 44 w Oleśnie o powierzchni 10,80 m2

Nr działki 3165 obręb Olesno opisanej w księdze wieczystej OP1L/000/46800/4

Wartość szacunkowa lokalu     5.000 zł

Cena wywoławcza stawki czynszu       20,00 zł netto/10,80 m2

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu: 75,00 zł brutto

Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu wyłącznie na cele magazynowe na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej                         z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych

Nakłady poniesione na adaptację pomieszczenia magazynu w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetargi odbędą się w dniu 15 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz. 1)1000, 2) 1030.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, ustalonego wg wylicytowanej stawki.

Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

 

Lokal użytkowy można oglądać codziennie w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-65 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 22 listopada 2016 r.

 

                                                                                                     Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki