Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami

DOCXInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarki gruntami.docx
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

ds. gospodarki gruntami

 

1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

3. Wykształcenie: wykształcenie wyższe

 

4.  Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości oraz scalaniem i podziałem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa,
 • ewidencjonowanie nieruchomości gminnych,
 • sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem działek gruntu wydzielonych lub zajętych pod drogi publiczne,
 • prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości przed organami i instytucjami publicznymi,
 • uczestniczenie w procedurze przyjęcia granic,
 • uczestniczenie w procedurach przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dotyczących kreowania przestrzeni publicznej Gminy Olesno,
 • przygotowywanie procedur przetargowych dotyczących wykonywania usług geodezyjnych.

 

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • znajomość programów:
 • Q-Gis umożliwiająca tworzenie poszczególnych warstw tematycznych,
 • Auto-Cad,
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego,
 • podstawowa znajomość geodezyjnych urządzeń GPS,
 • znajomość przepisów:
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • Kodeks Cywilny,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

27 grudnia 2016 r. do godz. 1200

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki