Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup pomocy dydaktycznych

Olesno, dnia 20.12.2016 r.

Nr IX.38.16

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2.

Oferowane publikacje muszą spełniać  parametry jakościowe określone w treści niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w treści zapytania ofertowego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 14 od momentu podpisania umowy.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

< >posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,posiadają wiedzę i doświadczenie,posiadają potencjał techniczny,dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu:

Ilona Bil – tel 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek –tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 10.00 dnia 29.12.2016 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności, zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.

 

Załączniki

DOCX1.2 przedmiot zamówienia.docx (30,39KB)
DOCX1.1 formularz.docx (224,47KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 27.12.2016r .

Sprostowanie

Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści przedmiotowego postępowania:

l.p.

Przed zmianą

Po zmianie

1.

11. Zestaw ortografitti

a) Ortograffiti z bratkiem – zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas, I – 5 szt.

Ortografitti z bratkiem – zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas II – 5 szt.

Ortografitti z bratkiem – zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas III – 5 szt

 

11. Zestaw ortografitti

a) Ortograffiti z bratkiem – zestaw mini dla uczniów klas I – 5 szt.

Ortografitti z bratkiem – zestaw mini dla uczniów klas II – 5 szt.

Ortografitti z bratkiem – zestaw mini dla uczniów klas III – 5 szt

 

2

Ortograffiti dla klas IV – VI, czytam, rozumiem, piszę –      

Poziom I – 5 szt.

Poziom II – 5 szt

Poziom III – 5 szt.

Ortograffiti dla klas IV – VI, czytam, rozumiem, piszę –     

Poziom I – 5 zestawów  (ó,u- miks-ch,h-rz,ż)

Poziom II – 5 zestawów  (ó,u- miks-ch,h-rz,ż)

Poziom III – wycofany

 

DOCX1.1 formularz-po sprostowaniu.docx (224,84KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.38.16

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dostawa książek

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia: 31.524,80 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 21.12.2016 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  29.12.2016 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Email

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Wydawnictwo Oświatowe

Hurtownia Alkama Alicja Peschak – Staroń

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a

ala.aps@interia.pl

28.12

nie dotyczy

tak

2

CHEC – SPORT Anna Chęć

41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4

annachec@poczta.onet.pl

28.12

nie dotyczy

tak

 

 

 1. Ocena złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Punkty

1

Wydawnictwo Oświatowe

Hurtownia Alkama Alicja Peschak – Staroń

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a

17.298,00

100

2

CHEC – SPORT Anna Chęć

41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4

17.461,00

99,07

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:

 

Wydawnictwo Oświatowe Hurtownia Alkama Alicja Peschak – Staroń

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3a

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki