Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

DOCXInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej.docx
 

DOCXLista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarki komunalnej.docx
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

ds. gospodarki komunalnej

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

 

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe

 

4.  Główne obowiązki:

 • Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów w wersji papierowej i elektronicznej w aplikacji EMUiA,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości w zarząd i użytkowanie,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali komunalnych i socjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości gminnych,
 • aplikowanie o środki zewnętrzne w celu dokonywania remontów zasobu komunalnego w tym programów dedykowanych dla społeczności romskiej,
 • sporządzanie sprawozdań dla urzędów i instytucji w tym dla GUS,
 • prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy danych zawartych umów,
 • uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
 • prowadzenie spraw związanych z programami budownictwa czynszowego i socjalnego  w tym z programem „Mieszkanie plus”,
 • prowadzenie spraw związanych z repatriacją,
 • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • nadzór i współpraca z zarządcami nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • ewidencjonowanie i zarządzanie informacją o zasobie nieruchomości gminnych,
 • aktualizowanie strony internetowej www.olesno.pl

 

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości , ulic i adresów,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

9 stycznia 2017 r. do godz. 1200.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

 

Sylwester Lewicki