Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno

Olesno dn. 22.12.2016r.

 

Nr IX-III.271.13.16

Zapytania ofertowe

 

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.

 

1.Zamawiający:

Gmina Olesno

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Tel.  34 3597842-44

Fax.  34 3597283

 

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.

Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie niezwłoczne, nie później niż w ciągu 3 godzin od otrzymania stosownego zgłoszenia  stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie przetransportowanie do lecznicy  w celu przeprowadzenia koniecznych zabiegów i operacji ratujących zdrowie i życie  oraz zapewnienie im miejsca do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia  lub do czasu przeniesienia do schroniska. Zgłoszenie zdarzenia z udziałem zwierząt dokonać może Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna lub pracownik Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

3. Termin realizacji usługi:

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

 

4.Termin związania ofertą:

30 dni.

 

5. kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

6.Sposób i termin zapłaty:

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur  z okresem płatności 30 dni licząc  od dnia odbioru faktury.

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.”

 

8.Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  do dnia 28.12.2016r. do godz. 11.30  w sekretariacie Zamawiającego,

 ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno, pok. 112.

 

9.Załączniki:

Formularz ofertowy.

 

10.Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert.

2.Dokument  potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.

3.Oświadczenie o posiadaniu urządzeń środków i osób niezbędnych do świadczenia usług w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.

 

11.Pozostałe ceny usług naliczane są zgodnie z cennikiem gabinetowym.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

12.Załączniki

DOCXZałącznik nr 1.docx (12,64KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna