Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2017 roku

Olesno, dnia 28.12.2016 r.

Nr III.IX.271.14.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno   zaprasza do złożenia  oferty  na wykonanie usługi pn.: „Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2017 roku"

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu psom mikroczipu potwierdzonej wydaniem właścicielowi dokumentu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.
 2. Zamawiający   przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  do  przeprowadzenia   usługi   ilość  mikroczipów oraz użyczy czytnik mikroczipów.
 3. Szacunkowa ilość mikroczipów zaplanowanych do wszczepienia – 1000 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości sztuk mikroczipów przeznaczonych do wszczepienia w okresie obowiązywania umowy.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 • termin realizacji - z chwilą podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • miejsce realizacji - Miasto i  Gmina Olesno.

 

 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie cena ofertowa obejmująca koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniająca wszelkie inne koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem usługi:
 1. Koszt  wszczepienia 1 czipu w  przychodni weterynaryjnej.
 2. Koszt  wszczepienia 1 czipu  w  trakcie czipowania  psów   na terenie każdego z 18 sołectw  w Gminie Olesno

 

 1. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie dostarczonej raz w miesiącu faktury z terminem płatności 30 dni, do której dołączone zostanie zestawienie ilości wykonanych zabiegów w danym miesiącu.

 

 1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena -100 %

 

 1. Wymagane dokumenty (oświadczenia) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze; umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2016 roku".

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia  04.01.2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21.Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wykonanie usługi wszczepienia czipu musi być potwierdzone wydaniem właścicielowi psa odpowiedniego dowodu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

Wykonawca zobowiązany jest dążyć do wykonania pełnego zakresu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.

 

 

Załącznik

DOCXzalacznik nr 1.docx (16,02KB)

 

 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna